Afwijkende uitvraag

Procedure afwijkende uitvraag #

Het kan voorkomen dat een afnemer de afgesproken procedures in de afsprakenset niet (tijdig) kan volgen doordat de reguliere KIK-V procedures ontoereikend zijn bij het uitvoeren van haar wettelijke taak of haar verplichtingen buiten KIK-V. Het kan ook zijn dat de afnemer tegemoet moet komen aan een sterke (politieke) druk en in de problemen komt als niet (tijdig) wordt geleverd. In die situaties wordt de procedure afwijkende uitvraag gevolgd.

De procedure afwijkende uitvraag bevat de volgende afspraken:

  • De afnemer informeert (de leden van) de Ketenraad KIK-V schriftelijk over de situatie en onderbouwt daarbij het voorgenomen besluit om (deels) af te wijken van de KIK-V procedures.
  • De afnemer hanteert in het voorstel voor de afwijking zoveel mogelijk de KIK-V principes zoals beschreven in de grondslagen van de afsprakenset. De afnemer wint hierover advies in bij de beheerorganisatie.
  • De leden van de Ketenraad KIK-V krijgen ten minste anderhalve week de gelegenheid om schriftelijk te reageren (in de zomermaanden juli en augustus minimaal drie weken) en mogen verzoeken om een (spoed)vergadering om het voorgenomen besluit te bespreken. Bovendien kan de beheerorganisatie gevraagd worden om advies. Het uiteindelijke eindoordeel over het al dan niet voortzetten van de ingezette koers blijft aan de afnemer. Enkel de afnemer kan bepalen of zij met een alternatieve oplossing kan voldoen aan haar verplichtingen.
  • De afnemer maakt, indien de ingezette koers wordt voortgezet, afspraken met de Ketenraad KIK-V over de scope en duur van de afwijking en wanneer de afwijking wordt geĆ«valueerd. Situaties waarin de procedure afwijkende uitvraag wordt gevolgd, worden altijd geĆ«valueerd, opdat maximaal kan worden geleerd (ook met betrekking tot de procedure zelf) en dit soort situaties in de toekomst zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.
  • Mocht blijken dat er sprake is van een repeterende informatiebehoefte, dan wordt zo snel mogelijk weer aangesloten bij de reguliere procedures. In de Ketenraad KIK-V worden hierover afspraken gemaakt en opgenomen op de ontwikkelagenda. De bedoeling is om zo snel als mogelijk die informatiebehoefte conform de afspraken KIK-V te laten verlopen.