Metadata

Metadata uitwisselprofiel #

Beschrijving van de Vereiste metadata voor publicatie van een uitwisselprofiel.

De beheerorganisatie kent metadata toe aan elk uitwisselprofiel dat wordt gepubliceerd conform onderstaande eisen.

Om de set metadata-elementen minimaal te houden en te standaardiseren zijn er een aantal (inter)nationale metadatastandaarden als basis gebruikt. Deze standaarden zijn de OWMS4.0 (Overheid.nl Web Metadata Standaard), DCAT-AP-NL en de FAIR Data Point Specification. Door deze standaarden als basis te gebruiken voldoet de afsprakenset voor de deelnemende overheidsorganisaties aan verplichte standaarden en is het mogelijk om aan het FAIR initiatief te voldoen.

In onderstaande tabel is er per rij een metadata-element opgenomen. De kolommen in de tabel staan voor:

  • Element: ieder element bestaat uit een prefix (de verwijzing naar het gebruikte vocabulary) en de naam van het element uit dat vocabulary. Onderstaande tabel beschrijft de gebruikte vocabularies inclusief de bijbehorende namespace (identificerende plaats van de vocabulary)
  • Korte uitleg: per element een korte uitleg, geparafraseerd aan de hand van de definities in de verschillende standaarden.
  • Uitwerking: concept van de wijze waarop ieder element gevuld dient te worden.
  • Rationale: omschrijving van de keuze voor de uitwerking in de huidige versie.
  • Reden inclusie: beschrijft in welke standaard het element verplicht is. Voor de leesbaarheid is FAIR Data Point Specification afgekort tot FDPS. Recommended in DCAT-AP-NL betekent dat het element alleen verplicht opgenomen moet worden wanneer de partij over de informatie beschikt. In OWMS4.0 zijn de verplichte elementen opgenomen in de Kern en de optionele opgenomen in de Mantel.
  • Range: beschrijft de technische vereiste vanuit de techniek. Dit overlapt gedeeltelijk met kolom ‘Uitwerking’.
Prefix Namespace
dcat: http://www.w3.org/ns/dcat#
dct: http://purl.org/dc/terms/
fdp: http://rdf.biomantics.org/ontologies/fdp-o#
rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
overheid: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/

Uitwisselptofiel #

Ieder vastgesteld uitwisselprofiel wordt uitgegeven door de beheerorganisatie. De kans is aanzienlijk dat dit een (semi)overheidsorgansatie betreft en daarmee moet voldoen aan de geldende standaarden voor de Rijksoverheid. Bij digitale publicatie van documenten zijn overheidsorganisaties verplicht de OWMS4.0 aan te houden als metadatastandaard.

Metadata element Korte uitleg Uitwerking Rationale Reden inclusie Range
dct:identifier De unieke identificatie van de een specifieke versie van het uitwisselprofiel. URI: beheerorganisatie/GUID Identifiers zijn URI’s. Dit houdt in dat deze uniek en persistent zijn. Het heeft onze voorkeur deze door de beheerorganisatie uit te laten geven of aan te sluiten bij de wijze waarop de Rijksoverheid dit in wil richten. Kern in OWMS4.0 KIK-V: URI
dct:title De naam van het uitwisselprofiel. Uitwisselprofiel KIK-V + dct:temporal + dcat:keyword (gebonden partijen) Kern in OWMS4.0
dct:description Beschrijving van het uitwisselprofiel. Vrije tekst, nog in te vullen Mantel in OWMS4.0 OWMS4.0: rdfs:Literal
dct:modified De datum waarop het uitwisselprofiel voor het laatst is gewijzigd. Datum Laatste datum vaststelling Kern in OWMS4.0 OWMS4.0: xsd:date
dct:language De taal waarin de inhoud van het uitwisselprofiel is uitgedrukt. Nederlands Kern in OWMS4.0 OWMS4.0: xsd:language
overheid:authority Overheidsorganisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het uitwisselprofiel. Beheerorganisatie Kern in OWMS4.0 OWMS4.0: overheid:Agent gebaseerd op dct:Agent
dct:publisher De beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor de publicatie van het uitwisselprofiel. Beheerorganisatie Mantel in OWMS4.0 OWMS4.0: overheid:Agent gebaseerd op dct:Agent
dct:spatial Geografisch gebied waar het uitwisselprofiel betrekking op heeft. Nederland Kern in OWMS4.0 OWMS4.0: overheid:Locatie gebaseerd op dct:Location
dct:temporal Periode waar binnen het uitwisselprofiel geldig is. Geldigheidsduur modelgegevensset Kern in OWMS4.0 OWMS4.0: xsd:date voor begindatum en einddatum
dct:hasVersion De versie van het model-uitwisselprofiel waarop dit profiel gebaseerd is Mantel in OWMS4.0

Filtercriteria #

Voor de beheerorganisatie gaat het van belang zijn om selecties van gepubliceerde uitwisselprofielen te kunnen tonen aan relevante partijen. Hierdoor raakt het overzicht niet kwijt op het moment dat er een grote hoeveelheid uitwisselprofielen gepubliceerd zijn. De filtercriteria zijn gebaseerd op en een uitbreiding van bovenstaande metadata.

Filter Technische invulling Uitleg
Actief Ja/Nee De optie om alleen actieve of inactieve uitwisselprofielen te tonen. Gebaseerd op de geldigheidsduur van het uitwisselprofiel.
Grondslag A Wettelijk Ja/Nee De optie om te selecteren of het uitwisselprofiel een grondslag heeft uit een wettelijk kader of gebaseerd is op onderlinge afspraken.
Grondslag B Keuzelijst wet(sartikelen) De optie om de relevante wetsartikelen te selecteren op het moment dat de grondslag van een uitwisselprofiel gebaseerd is op een wettelijk kader.
Doel Momenteel niet gestandaardiseerd genoeg om te kunnen gebruiken.
Moment van gegevensuitwisseling / Peildata / Peilperiode Datum(bereiken) Wellicht kan het interessant zijn op basis van deze datums te kunnen filteren. Vanuit de metadata wordt nu alleen de datum bijgehouden wanneer een uitwisselprofiel voor het laatst gewijzigd is en wat de geldigheidsperiode is.
Wijze van aanlevering Keuzelijst De optie om te selecteren op de wijze van gegevensuitwisseling van het uitwisselprofiel (de technische operabiliteit).
Betrokken partijen Keuzelijst afnemers/aanbieders De optie om te selecteren op basis van de betrokken partijen bij een uitwisselprofiel.