Grondslagen

Grondslagen #

De grondslagen vormen het fundament van de afsprakenset en bestaan uit:

Achtergrond
De achtergrond beschrijft de belemmeringen in het huidige speelveld en introduceert de afsprakenset als oplossing.
Praktijkverhaal
Het praktijkverhaal beschrijft op toegankelijke wijze de praktische toepassing en toegevoegde waarde van de afsprakenset voor de verschillende belanghebbenden.
Criteria
Criteria geven aan langs welke meetlat het succes van het afsprakenstelsel kan worden afgemeten. Criteria bestaan uit doelen (factoren waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke score, waarbij afwegingen tussen de doelen kunnen bestaan) en randvoorwaarden (niet-onderhandelbare eisen). De totstandkoming van het stelsel (het ontwerp- en beheerproces) en de inhoud van de afspraken zijn verweven; doelen kunnen dan ook betrekking hebben op beide aspecten. De nummering impliceert geen prioritering.
Principes
Principes zijn richtinggevende uitspraken over ontwerpkeuzes in de afsprakenset. Zij gaan over de manier waarop de doelen zo goed mogelijk worden bereikt en recht wordt gedaan aan de randvoorwaarden. Principes op deze pagina betreffen algemene uitspraken. Daar waar principes betrekking hebben op een specifieke invalshoek (bijvoorbeeld op de modelgegevensset of de beheerafspraken) zijn zij te vinden bij de betreffende onderdelen van het afsprakenstelsel. Principes worden voorzien van een rationale, waarin de belangrijkste ontwerpafwegingen zijn opgenomen. Aangezien het ontwerp van de oplossing in samenwerking met de betrokken partijen nog verder wordt vormgegeven, krijgt de analyse naar de context, de belemmeringen en randvoorwaarden nog verder vorm en zullen de (ontwerp)principes zich daarmee ook ontwikkelen.
Grondplaat
De grondplaat beschrijft, als eerste nadere uitwerking van de Principes, de kern van de oplossing.
In de grondslagen worden de navolgende begrippen gehanteerd die een belangrijke rol hebben in de gehele afsprakenset:
Begrip Omschrijving Synoniemen
Aanbiedergegevensset De Aanbiedergegevensset is een ten behoeve van KIk-V door de Aanbieder beschikbaar gestelde gegevensset conform de Modelgegevensset Aanbiedergegevensset KIK-V
Aanbieder(s) Aanbieders nemen deel aan de afsprakenset. Zij valideren en beantwoorden informatievragen aan Afnemers volgens de in de afsprakenset gedefinieerde spelregels. Voor de eerste versie van de afsprakenset zijn de Aanbieders instellingen voor verpleeghuiszorg.
Afnemer(s) Afnemers nemen deel aan de afsprakenset. Zij formuleren en stellen informatievragen aan Aanbieders volgens de in de afsprakenset gedefinieerde spelregels.
Voor de eerste versie van de Afsprakenset betreft dit de partijen die als afnemer betrokken zijn bij het programma KIK-V.
Afsprakenset Set van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, semantisch en technisch gebied om alle partijen voldoende vertrouwen te geven in hetgeen het stelsel hen biedt. Partijen die deelnemen aan de Afsprakenset KIK-V committeren zich aan de afspraken, en kunnen op basis van de reeds overeengekomen afspraken gegevens uitwisselen. Afsprakenset KIK-V, Afsprakenstelsel
Beheerafspraken De beheerafspraken zijn een verzameling verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de beheeractiviteiten.
Beheerorganisatie De Beheerorganisatie is verantwoordelijk voor het beheer van de Afsprakenset KIK-V. De term omvat zowel de besluitvorming als de uitvoering.
Deelnemers Afnemers en Aanbieders vormen tezamen de Deelnemers.
KIK-V (Een programma voor) duurzame afspraken over informatievoorziening over kwaliteit en bedrijfsvoering in onder andere de verpleeghuiszorg.
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliƫnten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.
Modelgegevensset De modelgegevensset wordt gebruikt om bij de gegevensuitwisseling invulling te kunnen geven aan (de concepten uit) de informatievragen van afnemers. De set bevat de semantiek van de gegevens die zorgaanbieders beschikbaar stellen voor het beantwoorden van de vragen. De semantiek is voor alle aanbieders en afnemers uniform in een Ontologie (methode om de betekenis van concepten binnen een specifieke context te beschrijven) vastgelegd. Modelgegevensset KIK-V
Uitwisselprofielen Een uitwisselprofiel is een verzameling verantwoordelijkheden van de rollen afnemer en aanbieder, die gelden voor een set van een of meer vragen en antwoorden en moeten worden toegepast in de operationele gegevensuitwisseling. Het profiel kan betrekking hebben op een of meer lagen en aspecten uit het interoperabiliteitsmodel.