Criteria

Citeria #

Criteria geven aan langs welke meetlat het succes van het afsprakenstelsel kan worden afgemeten. Criteria bestaan uit doelen (factoren waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke score, waarbij afwegingen tussen de doelen kunnen bestaan) en randvoorwaarden (niet-onderhandelbare eisen). De totstandkoming van het stelsel (het ontwerp- en beheerproces) en de inhoud van de afspraken zijn verweven; doelen kunnen dan ook betrekking hebben op beide aspecten. De nummering impliceert geen prioritering.
Doelen
Op basis van de analyse van de mogelijkheden voor samenwerking tussen ketenpartijen worden de volgende doelen (succescriteria) voor (een) succesvolle oplossing(en) gedefinieerd. Oftewel, waar moeten de gezamenlijke afspraken een bijdrage aan leveren en wanneer hebben deze een toegevoegde waarde?
Randvoorwaarden
Specifiek voor het ontwerpproces van de afspraken gelden nog de volgende randvoorwaarden