Release-info

Release-info #

In deze sectie is meta-informatie opgenomen over de release van de afsprakenset. De Release- en versiebeschrijving duidt de positionering en status van deze publicatie. Wijzigingen ten opzichte van eerder gepubliceerde versies (en een historisch overzicht van wijzigingen) zijn opgesomd in de Changelog.
Release- en versiebeschrijving
De releasebeschrijving beschrijft de belangrijkste kenmerken van de release. De versie betreft de versie van de release en duidt aan in welk stadium van ontwikkeling of besluitvorming de release zich bevindt. Een release die is vastgesteld heeft altijd versie 1.0. Hogere versienummers zijn alleen mogelijk als er documentatiecorrecties worden doorgevoerd. Inhoudelijke wijzigingen op een al vastgestelde release leiden altijd tot een nieuwe release.
Changelog
De changelog beschrijft de wijzigingen die achtereenvolgens zijn doorgevoerd bij releases van de afsprakenset.