2.1.1 Aantal personeelsleden

2.1.1 Aantal personeelsleden #

Definitie #

Aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Teller: Gemiddeld aantal personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting: Deze indicator betreft het aantal personen die zorgverlener zijn en binnen de verslagperiode over een arbeids- en of oproepovereenkomst beschikten. Een persoon telt in de berekening als ‘1’ mee wanneer de persoon gedurende de gehele verslagperiode beschikte over een of meerdere opeenvolgende arbeids- en of oproepovereenkomsten. Wanneer een persoon gedurende een gedeelte van de verslagperiode beschikte over een of meerdere opeenvolgende arbeids- en/of oproepovereenkomsten telt een persoon naar rato van de verslagperiode mee. Bijvoorbeeld, bij een verslagperiode van een jaar (360 dagen) telt een persoon die gedurende 6 maanden (180 dagen) over een arbeids- en/of oproepovereenkomst beschikte als 0,5 mee in de berekening van de indicator.

Uitgangspunten #

  • Personen met een of meerdere opeenvolgende arbeids- en/of oproepovereenkomsten gedurende (een deel van de) verslagperiode worden geïncludeerd.
  • Personen die zorg verlenen en tegelijkertijd meerdere oproep- of arbeidsovereenkomsten hebben tellen 1 keer mee, wanneer voor beide overeenkomsten sprake is van een zorgverlener.
  • De ratio van meetellen wordt bepaald op basis van het aantal kalenderdagen.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle personen die zorgverlener zijn (o.b.v. functie) en ingezet zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
  2. Selecteer alle personen met een oproep- en/of arbeidsovereenkomst.
  3. Selecteer alle personen met een oproep- en/of arbeidsovereenkomst gedurende de verslagperiode (de begindatum van de huidige of laatste overeenkomst ligt voor of op de einddatum van de verslagperiode en de einddatum van de huidige of laatste overeenkomst ligt niet voor de start van de verslagperiode).
  4. Bereken per persoon het aantal dagen dat de oproep- en/of arbeidsovereenkomst duurde in de verslagperiode.
  5. Bereken van elke persoon de relatieve bijdrage door voor elke persoon het aantal dagen dat de oproep- en/of arbeidsovereenkomst duurde te delen door het aantal dagen dat de verslagperiode duurde.
  6. Bereken het totaal aantal dagen door alle relatieve bijdragen bij elkaar op tellen.

Benodigde gegevens in de modelgegevensset #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling