2.1.2 Aantal fte

2.1.2 Aantal fte #

Definitie #

Aantal ingezette fte’s van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode. Het betreft de ingezette fte’s (incl. meeruren, overuren, oproepuren) en niet alleen de contractuele fte’s.

Teller: Aantal ingezette fte met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting: Deze indicator betreft het aantal geregistreerde uren van personen die zorgverlener zijn en binnen de verslagperiode over een oproep- of arbeidsovereenkomst beschikten. Op basis van deze uren kan het aantal ingezette fte van deze personen berekend worden. Iedere afnemer van gegevens kan op basis van het totaal aantal uren zijn/haar eigen definitie van fte toepassen, zoals 36, 38 of 40 uur per week. Voor de berekening van uren worden meeruren, overuren en oproepuren meegerekend.

Uitgangspunten #

  • Personen die tegelijkertijd een of meerdere oproep- of arbeidsovereenkomsten hebben tellen mee in de berekening wanneer de uren geregistreerd zijn als zorgverlener.
  • Om deze indicator te kunnen berekenen dienen de uren beschikbaar te zijn vanuit de urenregistratie.
  • De geregistreerde gewerkte uren, zijn uren exclusief verzuim en (zwangerschaps-)verlof en inclusief meeruren, overuren en oproepuren.
  • Voor de berekening van fte, wordt rekening gehouden met 5 weken verlof. Alle gewerkte uren per jaar worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 47 (weken) om de uren per week te berekenen. Op basis van de gewenste eenheid (bijv. 36 uur/week) wordt het aantal fte berekend. In geval van 1 fte van 36 uur/week, wordt dus geacht 47 weken * 36 uur/week = 1692 uren per jaar te werken.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle personen die zorgverlener zijn en ingezet zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
  2. Selecteer alle personen met een oproep- en/of arbeidsovereenkomst.
  3. Selecteer alle personen met een oproep- en/of arbeidsovereenkomst gedurende de verslagperiode (de begindatum van de huidige of laatste overeenkomst ligt voor of op de einddatum van de verslagperiode en de einddatum van de huidige of laatste overeenkomst ligt niet voor de start van de verslagperiode).
  4. Tel per persoon het aantal uren dat de persoon heeft geregistreerd in de verslagperiode.
  5. Bereken het totaal uren door alle geselecteerde uren van alle geselecteerde personen bij elkaar op te tellen.
  6. Bereken het aantal fte door het totaal uit stap 6 te delen door het aantal uren van een fte (bijvoorbeeld 36 uren per week is gelijk aan 1 fte) en deel vervolgens door 47 weken.

Benodigde gegevens in de modelgegevensset #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling