2.1.4 Percentage inzet uitzendkrachten personeel niet in loondienst (PNIL)

2.1.4 Percentage inzet uitzendkrachten personeel niet in loondienst (PNIL) #

Definitie #

Aantal fte uitzendkrachten/PNIL ingezet gedurende de periode gedeeld door het totaal aantal ingezette fte door personeelsleden gedurende dezelfde periode.

Teller: Aantal ingezette fte uitzendkrachten/PNIL over de periode.

Noemer: Aantal ingezette fte van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst en fte uitzendkrachten/PNIL over de periode.

Omschrijving: De teller van deze indicator betreft het aantal geregistreerde uren van personen die zorgverlener zijn, maar niet in loondienst, en binnen de verslagperiode over een uitzend- of inhuur-overeenkomst beschikten.

De noemer van indicator betreft de som van de volgende twee berekeningen:

 • het aantal geregistreerde uren van personen die zorgverlener zijn en binnen de verslagperiode over een arbeids- of oproep-overeenkomst beschikten.
 • de teller.

Op basis van de geregistreerde uren kan het aantal ingezette fte van deze personen berekend worden. Iedere afnemer van gegevens kan op basis van het totaal aantal uren zijn/haar eigen definitie van fte toepassen, zoals 36, 38 of 40 uur per week. Voor de berekening van uren worden meeruren, overuren en oproepuren meegerekend.

Uitgangspunten #

 • De noemer betreft het totaal aantal geregistreerde uren door personeel in loondienst (PIL) en personeel niet in loondienst (PNIL).
 • Personen die zorg verlenen en tegelijkertijd meerdere (soorten) werkovereenkomsten hebben tellen mee in de berekening wanneer de uren geregistreerd zijn als zorgverlener.
 • Om deze indicator te kunnen berekenen dienen de uren beschikbaar te zijn vanuit de urenregistratie van de zorgaanbieder.
 • De geregistreerde gewerkte uren, zijn uren exclusief verzuim en (zwangerschaps-)verlof en inclusief meeruren, overuren en oproepuren.
 • Voor de berekening van fte, wordt rekening gehouden met 5 weken verlof. Alle gewerkte uren per jaar worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 47 (weken) om de uren per week te berekenen. Op basis van de gewenste eenheid (bijv. 36 uur/week) wordt het aantal fte berekend. In geval van 1 fte van 36 uur/week, wordt dus geacht 47 weken * 36 uur/week = 1692 uren per jaar te werken.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

 1. Selecteer alle personen die zorgverlener zijn en ingezet zijn voor cliënten met een Wlz-indicatie zzp 4 tot en met 10.
 2. Selecteer van deze personen de personen met een of meerdere van de volgende overeenkomsten in de verslagperiode:
  • Arbeidsovereenkomst;
  • Inhuurovereenkomst;
  • Uitzendovereenkomst.
 3. Bereken per persoon het totaal gewerkte aantal uren dat deze persoon geregistreerd heeft in de verslagperiode.
 4. Bereken het totaal aantal uren van 2a, 2b en 2c (noemer).
 5. Bereken het totaal aantal uren van 2b en 2c (teller).
 6. Bereken de indicator door het resultaat uit ‘5’ te delen door het resultaat uit ‘4’ en te vermenigvuldigen met 100%.

Benodigde gegevens #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling