2.2.1 Percentage fte per niveau

2.2.1 Percentage fte per niveau #

Definitie #

Aantal over de periode ingezette fte’s van personeelsleden van kwalificatieniveau gedeeld door het totaal aantal ingezette fte’s van personeelsleden over de periode.

Teller: Aantal ingezette fte’s van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode met kwalificatieniveau X.

Noemer: Aantal ingezette fte’s van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Omschrijving: Deze indicator betreft de verhouding tussen het aantal geregistreerde uren van medewerkers op een bepaald kwalificatieniveau ten op zichte van het totaal aantal geregistreerde uren voor alle kwalificatieniveaus samen. De medewerkers dienen zorgverlener te zijn, te vallen onder personeel in loondienst (PIL) en/of vrijwilliger te zijn. Deze medewerkers moeten bovendien binnen de verslagperiode over een werkovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst beschikken. Op basis van deze uren kan het aantal ingezette fte van deze medewerkers per kwalificatieniveau berekend worden. Iedere afnemer van gegevens kan daarvoor op basis van het totaal aantal uren zijn/haar eigen definitie van fte toepassen, zoals 36, 38 of 40 uur per week. Voor de berekening van uren worden meeruren, overuren en oproepuren meegerekend.

Uitgangspunten #

  • De noemer betreft het totaal aantal geregistreerde uren van medewerkers die tot de groep personeel in loondienst (PIL) behoren.
  • Personen die tegelijkertijd over meerdere (soorten) arbeids- of oproepovereenkomsten beschikken, tellen mee in de berekening wanneer de uren geregistreerd zijn als zorgverlener én zij beschikten over een kwalificatieniveau.
  • Om deze indicator te kunnen berekenen dienen de uren beschikbaar te zijn vanuit de urenregistratie van de zorgaanbieder.
  • De geregistreerde gewerkte uren, zijn uren exclusief verzuim en (zwangerschaps-)verlof en inclusief meeruren, overuren en oproepuren.
  • Voor de berekening van fte, wordt rekening gehouden met 5 weken verlof. Alle gewerkte uren per jaar worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 47 (weken) om de uren per week te berekenen. Op basis van de gewenste eenheid (bijv. 36 uur/week) wordt het aantal fte berekend. In geval van 1 fte van 36 uur/week, wordt dus geacht 47 weken * 36 uur/week = 1692 uren per jaar te werken.

Berekening #

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Bereken op basis van de resultaten van indicator 2.1.2 elk kwalificatieniveau het aantal fte (9 tellers).
  2. Bepaal voor elk van de negen resultaten uit ‘1’ de indicator door elke teller te delen door het resultaat van indicator 2.1.2.

Benodigde gegevens #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om deze indicator te berekenen staan hier:

https://gitlab.com/kik-v/gevalideerde-vragen/sparql/-/tree/main/Personele%20samenstelling