language nl

Ontologie voor het financiele domein van de zorg ontologie

Deze versie:
http://purl.org/ozo/onz-fin#2.1.0
Revisie:
2.1.0
Auteurs:
Richard Dijkstra
Download serialisatie:
JSON-LD RDF/XML N-Triples TTL
Licentie:
http://voeglicentieURIhiertoe.org
Visualisatie:
Visualize with WebVowl
Citeren als:
Richard Dijkstra. Ontologie voor het financiele domein van de zorg ontologie. Revision: 2.1.0. Retrieved from: http://purl.org/ozo/onz-fin#2.1.0
Herkomst van deze pagina
Ontology Specification Draft

Samenvatting

Deel van het kik-v.nl programma

Ontologie voor het financiele domein van de zorg ontologie: Overzicht terug naar Index

Deze ontologie heeft de volgende klassen en eigenschappen.

Klassen

Annotatie-eigenschappen

Concrete exemplaren

Kruisverwijzing voor Ontologie voor het financiele domein van de zorg ontologie klassen, objecteigenschappen en data-eigenschapen terug naar Index

Deze sectie geeft details voor elke klasse en eigenschap gedefinieerd door Ontologie voor het financiele domein van de zorg ontologie.

Klassen

Bruto jaarsalarisc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#BrutoJaarsalaris

Jaarlijkse loonkosten van een personeelslid in loondienst voor in dienstbetrekking verrichte arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst.
heeft superklassen
financial entity c

Financieringsstroom Wlzc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#FinancieringsstroomWlz

Wlz als financieringsbron voor de geleverde zorg.
heeft superklassen
Financieringsstroom zorg c

Financieringsstroom Wmoc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#FinancieringsstroomWmo

WMO als financieringsbron voor de geleverde zorg.
heeft superklassen
Financieringsstroom zorg c

Financieringsstroom zorgc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#FinancieringsstroomZorg

Financieringsbron voor bepaalde zorgsoorten.
heeft superklassen
financial administrative object c
heeft subklassen
Financieringsstroom Wlz c, Financieringsstroom Wmo c, Financieringsstroom Zvw c

Financieringsstroom Zvwc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#FinancieringsstroomZvw

Zorgverzekeringswet als financieringsbron voor de geleverde zorg.
heeft superklassen
Financieringsstroom zorg c

Grootboekc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#Grootboek

Geheel van grootboekrubrieken en -rekeningen waarin een financiele administratie wordt gevoerd.
heeft superklassen
financial information object c

Grootboekpostc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#Grootboekpost

Actie van het vastleggen van een financieel feit in een grootboek.
heeft superklassen
financial information object c

Grootboekrekeningc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#Grootboekrekening

Onderdeel van het grootboek waarop financiele feiten worden vastgelegd.
heeft superklassen
financial information object c

Grootboekrekeningnummerc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#Grootboekrekeningnummer

Identificatie van een grootboekrekening
heeft superklassen
identifier information object c

Grootboekrubriekc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#Grootboekrubriek

Groepering van grootboekrekeningen
heeft superklassen
financial information object c
heeft leden
Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen ni, Aandeel werknemer premies sociale verzekeringen ni, Andere kosten werving en selectie ni, Andere personeelskosten ni, Arbodienst overige personeelskosten ni, Berekende sociale kosten vakantiebijslag ni, Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders ni, Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen ni, Bijdrage Arbo-dienst ni, Diensten door derden ni, Doorberekende Lonen en salarissen ni, Doorberekende overige personeelskosten ni, Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening ni, Dotatie jubileumvoorziening ni, Dotatie voorziening in verband met reorganisaties ni, Gezondheidszorg ni, Gratificaties ni, Huisvestingskosten ni, Huursuppleties ni, Ingehuurde ZZP-ers ni, Ingehuurde payrollers ni, Kinderopvang door derden ni, Korting / vrijlating basispremie WAO / werkgeverdeel Awf ni, Kosten ni, Kosten opleiding en vorming ni, Kosten uitplaatsing ni, Kosten voorgeschreven kleding ni, Kosten werving en selectie ni, Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen ni, Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen ni, Leerling-verpleegkundig, -opvoedkundig en -verzorgend personeel ni, Lonen ni, Lonen en salarissen ni, Lonen in natura ni, Loonkostenreductie ni, Loonkostensubsidie (LIV) ni, Management fee ni, Onderwijsmiddelen ni, Ontslagvergoedingen ni, Ontvangen ziekengelden ni, Overgeboekte sociale kosten ni, Overig ingeleend personeel ni, Overig personeel niet in loondienst ni, Overige bedrijfskosten ni, Overige belastingen inzake personeel ni, Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen ni, Overige lonen en salarissen ni, Overige personeelsgerelateerde kosten ni, Overige personeelskosten niet elders genoemd ni, Overige toeslagen ni, Pensioenkosten ni, Pensioenlasten ni, Personeel algemene en administratieve functies ni, Personeel hotelfuncties ni, Personeel patiënt- c.q. bewonergebonden functies ni, Personeel terrein- en gebouwgebonden functies ni, Personeelsadvertenties ni, Personele kosten loopbaanontwikkeling ni, Preventieve gezondheidszorg (personeel) ni, Reis- en verblijfkosten sollicitanten ni, Reiskosten ni, Sociale kosten ni, Sociale lasten ni, Spaarloon ni, Tantièmes en provisie ni, Tegemoetkoming studiekosten ni, Uitzendbedrijven ni, Uitzendkrachten ni, Uitzendkrachten ni, Uitzendkrachten ni, Uitzendkrachten formatief ni, Uitzendkrachten boven formatief ni, Uitzendkrachten programma's ni, Uitzendkrachten projectmatig ni, Vakantiebijslag ni, Vakantiedagen ni, Vergoedingen ni, Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid ni, Verhuiskosten ni, Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening ni, Vrijval jubileumvoorziening ni, Vrijval voorziening in verband met reorganisaties ni, Werkkostenregeling - detail ni, Wervingskosten ni, Ziekengeldverzekering ni, Ziektekostenverzekering ni

Grootboekschemac terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#Grootboekrekeningschema

Lijst van grootboekrubrieken en -rekeningen
heeft superklassen
list c

Kostendragerc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#Kostendrager

Een eenheid waaraan de kosten en opbrengsten kunnen worden toegeschreven
Voorbeeld
producten, projecten
heeft superklassen
financial administrative object c

Kostendragernummerc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#Kostendragernummer

Identificatie van een kostendrager
heeft superklassen
identifier information object c

Kostenplaatsc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#Kostenplaats

Een organisatorische eenheid waaraan de kosten en opbrengsten kunnen worden toegeschreven.
Voorbeeld
Afdeling X, locatie Y
heeft superklassen
financial administrative object c

Kostenplaatsnummerc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#Kostenplaatsnummer

Idenficatie van een kostenplaats
heeft superklassen
identifier information object c

Verloonde periodec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#VerloondePeriode

Gewerkte en als betaald veronderstelde uren.
heeft superklassen
proper period c

Verloonde tijd qualityc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#VerloondeTijd

Quality voor het uitdrukken van verloonde tijd.
heeft superklassen
temporal quality c

Annotatie-eigenschappen

creatorap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

definitionap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition

editorial noteap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#editorialNote

exampleap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#example

sourceap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/dc/elements/1.1/source

titleap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/dc/elements/1.1/title

Concrete Exemplaren

Aandeel werkgever premies sociale verzekeringenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM422400

Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Aandeel werknemer premies sociale verzekeringenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM422300

Aandeel werknemer premies sociale verzekeringen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Andere kosten werving en selectieni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423190

Andere kosten werving en selectie - bemiddelingskosten sollicitanten - introductiekosten sollicitanten - psychologisch onderzoek sollicitanten - voorlichtingskosten werving en selectie - selectie arbeids-, of wervingsbureau
behoort tot
Grootboekrubriek c

Andere personeelskostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423000

Andere personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Arbodienst overige personeelskostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpAbd

Arbodienst overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Berekende sociale kosten vakantiebijslagni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM422100

Berekende sociale kosten vakantiebijslag
behoort tot
Grootboekrubriek c

Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurdersni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesSld

Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesBvc

Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Bijdrage Arbo-dienstni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423420

Bijdrage Arbo-dienst
behoort tot
Grootboekrubriek c

Diensten door derdenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpDdd

Diensten door derden
behoort tot
Grootboekrubriek c

Doorberekende Lonen en salarissenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesDle

Kosten aan doorberekende Lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Doorberekende overige personeelskostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpDop

Doorberekende overige personeelskosten overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorzieningni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpDoa

Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Dotatie jubileumvoorzieningni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpDoj

Dotatie jubileumvoorziening overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Dotatie voorziening in verband met reorganisatiesni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpDvr

Dotatie voorziening in verband met reorganisaties overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Gezondheidszorgni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423400

Kosten gezondheidszorg
behoort tot
Grootboekrubriek c

Gratificatiesni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesGra

Gratificaties lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Huisvestingskostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedHui

Huisvestingskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Huursuppletiesni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423520

Huursuppleties - kamerhuur (personeel) - pensionkostenvergoeding (personeel)
behoort tot
Grootboekrubriek c

Ingehuurde payrollersni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpPay

Ingehuurde payrollers
behoort tot
Grootboekrubriek c

Ingehuurde ZZP-ersni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpZzp

Ingehuurde ZZP-ers
behoort tot
Grootboekrubriek c

Kinderopvang door derdenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423700

Kosten kinderopvang door derden - crèche, bijdrage, vergoeding
behoort tot
Grootboekrubriek c

Korting / vrijlating basispremie WAO / werkgeverdeel Awfni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM422410

Korting / vrijlating basispremie WAO / werkgeverdeel Awf (Algemeen werkloosheidsfonds)
behoort tot
Grootboekrubriek c

Kostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM400000

Kosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Kosten opleiding en vormingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423200

Kosten opleiding en vorming
behoort tot
Grootboekrubriek c

Kosten uitplaatsingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423600

Kosten uitplaatsing - outplacementkosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Kosten voorgeschreven kledingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423300

Kosten voorgeschreven kleding
behoort tot
Grootboekrubriek c

Kosten werving en selectieni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423100

Kosten werving en selectie
behoort tot
Grootboekrubriek c

Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesLiv

Op aandelen gebaseerde betalingen opgenomen onder lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPer

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Leerling-verpleegkundig, -opvoedkundig en -verzorgend personeelni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM414000

Personele kosten leerling-verpleegkundig, -opvoedkundig en -verzorgend personeel
behoort tot
Grootboekrubriek c

Lonenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesLon

Lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Lonen en salarissenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLes

Lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Lonen in naturani terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesLin

Lonen in natura lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Loonkostenreductieni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesLoo

Loonkostenreductie lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Loonkostensubsidie (LIV)ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesLks

Loonkostensubsidie (LIV) lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Management feeni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpMaf

Management fee overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Onderwijsmiddelenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423210

Kosten onderwijsmiddelen - leer- en onderwijsbenodigdheden
behoort tot
Grootboekrubriek c

Ontslagvergoedingenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesOnu

Ontslaguitkeringen lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Ontvangen ziekengeldenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpOzi

Ontvangen ziekengelden overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Overgeboekte sociale kostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM422900

Overgeboekte sociale kosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Overig ingeleend personeelni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpOip

Overig ingeleend personeel
behoort tot
Grootboekrubriek c

Overig personeel niet in loondienstni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM418200

Personele kosten overig personeel niet in loondienst
behoort tot
Grootboekrubriek c

Overige bedrijfskostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBed

Overige bedrijfskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Overige belastingen inzake personeelni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpObp

Overige belastingen inzake personeel overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerOlu

Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Overige lonen en salarissenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesOlr

Overige lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Overige personeelsgerelateerde kostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvp

Overige personeelsgerelateerde kosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Overige personeelskosten niet elders genoemdni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpOvp

Overige personeelskosten niet elders genoemd overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Overige toeslagenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesOvt

Overige toeslagen lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Pensioenkostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM422600

- Pensioenkosten - Premie ouderdoms-, partner- en wezenpensioen - afdracht, inhouding - Kosten functioneel leeftijdsontslag - Premie invaliditeitspensioen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Pensioenlastenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerPen

Pensioenlasten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Personeel algemene en administratieve functiesni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM411000

Prismant personele kosten rekeningrubriek
Personele kosten algemene en administratieve functies
behoort tot
Grootboekrubriek c

Personeel hotelfunctiesni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM412000

Personele kosten hotelfuncties
behoort tot
Grootboekrubriek c

Personeel patiënt- c.q. bewonergebonden functiesni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM413000

Personele kosten patiënt- c.q. bewonergebonden functies
behoort tot
Grootboekrubriek c

Personeel terrein- en gebouwgebonden functiesni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM415000

Personele kosten terrein- en gebouwgebonden functies
behoort tot
Grootboekrubriek c

Personeelsadvertentiesni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423110

Kosten personeelsadvertenties
behoort tot
Grootboekrubriek c

Personele kosten loopbaanontwikkelingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpLbo

Personele kosten loopbaanontwikkeling
behoort tot
Grootboekrubriek c

Preventieve gezondheidszorg (personeel)ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423410

Personele kosten preventieve gezondheidszorg - geneeskundig onderzoek - psychologisch onderzoek - röntgenonderzoek (periodiek) - TNO-plaatjes radiologisch personeel (badges) - vaccinaties
behoort tot
Grootboekrubriek c

Reis- en verblijfkosten sollicitantenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423120

Reis- en verblijfkosten sollicitanten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Reiskostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423510

Reiskosten - woon-werkverkeer - bezoek ouderlijke woning - stagiaires - vakantiewerkers
behoort tot
Grootboekrubriek c

Sociale kostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM422000

Sociale kosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Sociale lastenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerSol

Sociale lasten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Spaarloonni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesTls

Spaarloon lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Tantièmes en provisieni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesTep

Tantièmes en provisie lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Tegemoetkoming studiekostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423220

Tegemoetkoming studiekosten - excursiekosten - inschrijfkosten seminar / symposium / werkconferentie - cursus-, examen-, les-, college- schoolgelden - reiskosten, verblijfkosten i.v.m. studie - studieboeken, -materiaal - tegemoetkoming in persoonlijke studiekosten (CAO ed) - studiedag, interne - externe instituten voor opleiding en scholing, kosten van - congressen, seminars, symposium - insignes - stagekosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Uitzendbedrijvenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpUit

Uitzendbedrijven overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Uitzendkrachtenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM418100

Vergoedingen voor uitzendkrachten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Uitzendkrachtenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpUik

Uitzendkrachten overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Uitzendkrachtenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpUikUik

Uitzendkrachten overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Uitzendkrachten formatiefni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpUikFor

Uitzendkrachten formatief
behoort tot
Grootboekrubriek c

Uitzendkrachten boven formatiefni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpUikBfo

Uitzendkrachten boven formatief
behoort tot
Grootboekrubriek c

Uitzendkrachten programma'sni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpUikPro

Uitzendkrachten programma's
behoort tot
Grootboekrubriek c

Uitzendkrachten projectmatigni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpUikPrj

Uitzendkrachten projectmatig
behoort tot
Grootboekrubriek c

Vakantiebijslagni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesVag

Vakantiebijslag lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Vakantiedagenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WPerLesVad

Vakantiedagen lonen en salarissen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Vergoedingenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423500

Vergoedingen
behoort tot
Grootboekrubriek c

Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeidni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM418000

Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid
behoort tot
Grootboekrubriek c

Verhuiskostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM423140

Verhuiskosten - huurkosten oude woning sollicitanten - inrichtingskosten sollicitanten - pensionkosten bij verplaatsing sollicitanten - verhuiskosten sollicitanten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorzieningni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpVva

Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening overige personeelskosten RGS en Fiscale reserves, egalisatiereserve en voorzieningen Een fiscale reserve is een reservering (voor toekomstige uitgaven) die (fiscaal) afgetrokken mag worden van de winst. De Belastingdienst noemt als de drie belangrijkste fiscale reserves: 1. De herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel. 2. De egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven. Wordt hieronder behandeld. 3. De fiscale oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Een voorziening is een verplichting en/of risico gericht op de toekomst, waarvan de omvang nog niet geheel bekend is c.q. in te schatten.
behoort tot
Grootboekrubriek c

Vrijval jubileumvoorzieningni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpVrj

Vrijval jubileumvoorziening overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Vrijval voorziening in verband met reorganisatiesni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpVvr

Vrijval voorziening in verband met reorganisaties overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Werkkostenregeling - detailni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedWkr

Werkkostenregeling - detail
behoort tot
Grootboekrubriek c

Wervingskostenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpWer

Wervingskosten overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Ziekengeldverzekeringni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#WBedOvpZie

Ziekengeldverzekering overige personeelskosten
behoort tot
Grootboekrubriek c

Ziektekostenverzekeringni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-fin#PM422500

Ziektekostenverzekering Premie ziektekostenverzekering - afdracht, inhouding, interim-regeling - Kosten eigen risico korting, kosten verpleging / behandeling personee
behoort tot
Grootboekrubriek c

Legenda terug naar ToC

c: Klassen
ni: Concrete exemplaren

Dankbetuiging terug naar Index

De auteurs willen graag Silvio Peroni bedanken voor het ontwikkelen van LODE, een Live OWL Documentation Environment, welke in dit document wordt gebruikt voor het weergeven van de sectie met kruisverwijzingen, en Daniel Garijo voor het ontwikkelen van Widoco, het programma waarmee het sjabloon is gecreëerd welke is toegepast op dit document.