language nl
Deze versie:
http://purl.org/ozo/onz-org#/2.1.0
Revisie:
2.1
Auteurs:
Marc Nieuwland
Download serialisatie:
JSON-LD RDF/XML N-Triples TTL
Licentie:
http://voeglicentieURIhiertoe.org
Visualisatie:
Visualize with WebVowl
Citeren als:
Marc Nieuwland. Revision: 2.1. Retrieved from: http://purl.org/ozo/onz-org#/2.1.0
Herkomst van deze pagina
Ontology Specification Draft

Samenvatting

ONZ module voor organisatorische en government concepten.

[Ontology Name]: Overzicht terug naar Index

Deze ontologie heeft de volgende klassen en eigenschappen.

Klassen

Objecteigenschappen

Annotatie-eigenschappen

Concrete exemplaren

Kruisverwijzing voor [Ontology Name] klassen, objecteigenschappen en data-eigenschapen terug naar Index

Deze sectie geeft details voor elke klasse en eigenschap gedefinieerd door [Ontology Name].

Klassen

Adresc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#Adres

Een adres is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats.
heeft superklassen
address c

AGB-codec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#AGBCode

Een AGB-code is een code om een registratie in het AGB-register te identificeren.
heeft superklassen
formal identifier c

Basisregistratiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#Basisregistratie

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal registraties aangewezen, waarvan de Nederlandse overheid meent dat daarin betrouwbaar alle vitale gegevens over burgers, bedrijven en instellingen gecentraliseerd kunnen worden opgeslagen. De verantwoordelijken voor het stelsel gaan ervan uit dat deze zogeheten "authentieke gegevens" een dermate hoge kwaliteit zullen hebben, dat de overheid deze gegevens zonder enig verder onderzoek in haar werk zal kunnen gebruiken.
Een Register dat door de Nederlandse overheid is aangewezen als Basisregistratie.
heeft superklassen
Register c
heeft leden
Handelsregister ni

businessc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#Business

Is gedefinieerd door
https://wetten.overheid.nl/BWBR0021777/
heeft superklassen
is in domein van
heeft vestiging op
is in bereik van
vestiging van op

Gemeentec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#MunicipalityArea

Huisletterc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#HuisLetter

Een huisletter is een authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding. Het is de lettering van een adresseerbaar object.
heeft superklassen
localizable place information object c

Huisnummerc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#HuisNummer

heeft superklassen
localizable place information object c

Huisnummertoevoegingc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#HuisNummerToevoeging

Een huisnummertoevoeging is een authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding. Het is de toevoeging aan de nummering van een adresseerbaar object.
heeft superklassen
localizable place information object c

Inschrijvingc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#Inschrijving

Een Register is een lijst waarin gegevens over personen of zaken worden bijgehouden. Een Inschrijving is een individueel item op zo'n lijst en dus een deel van een Register.
heeft superklassen
social information object c
heeft subklassen
Inschrijving in het AGB-register c

Inschrijving in het AGB-registerc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#InschrijvingAGBRegister

Een Inschrijving die onderdeel is van het AGB-register
is een equivalent van
Inschrijving c and (part of op value AGB-Register)
heeft superklassen
Inschrijving c

Inschrijving in het Handelsregisterc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#InschrijvingHandelsregister

Een Inschrijving die onderdeel is van het Handelsregister.
is een equivalent van
Inschrijving c and (part of op value Handelsregister)
heeft superklassen

KVK-nummerc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#KvkNummer

Als je je bedrijf inschrijft in het Handelsregister krijg je een uniek 8-cijferig KVK-nummer. Een KVK-nummer laat zien dat je officieel ingeschreven staat bij KVK. En je dus formeel een bedrijf hebt.
Is gedefinieerd door
https://wetten.overheid.nl/BWBR0021777/
heeft superklassen
formal identifier c

Locatiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#Locatie

Met locatie wordt een fysieke plek bedoeld, die onderdeel is van één Verblijfsobject. Voorbeeld: een verdieping of vleugel binnen een Verblijfsobject. Een verblijfsobject kan bestaan uit één of meerdere locaties. Een locatie kan niet meer dan één Verblijfsobject beslaan.
heeft superklassen
dependent stationary artifact c

Nummeraanduidingc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#NummerAanduiding

Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Het is het samenstel van huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.
heeft superklassen
localizable place information object c

Organisatiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#Organization

heeft subklassen
Organisatorische eenheid c

Organisatorische eenheidc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#OrganisatorischeEenheid

Een groep binnen een organisatie die is gevormd ter behartiging van een specifieke organisatiedoelstelling.
Is gedefinieerd door
https://www.kennisconsult.nl/begrippen/7968/
heeft superklassen
Organisatie c

Postcodec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#Postcode

De postcode is een coderingssystematiek zoals ontwikkeld en beheerd door PostNL. Een postcode is een niet-authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding.
heeft superklassen
localizable place information object c

Registerc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#Register

Lijst waarin gegevens over personen of zaken worden bijgehouden
heeft superklassen
social information object c
heeft subklassen
Basisregistratie c
heeft leden
AGB-Register ni

Verblijfsobjectc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#AccomodativeObject

heeft superklassen
heeft subklassen
Vestiging c

Vestigingc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#Vestiging

Een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt.
Is gedefinieerd door
https://wetten.overheid.nl/BWBR0021777/
is een equivalent van
Verblijfsobject c and (plays role op some Vestigingrol c)
heeft superklassen
Verblijfsobject c
is in domein van
vestiging van op
is in bereik van
heeft vestiging op

Vestigingrolc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#VestigingRol

De rol die ingevuld kan worden door een Verblijfsobject, wanneer dat Verblijfsobject in het Handelsregister wordt opgenomen als Vestiging van een Organisatie.
heeft superklassen
social role c

Vestigingsnummerc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#Vestigingsnummer

Elke vestiging van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister heeft een uniek vestigingsnummer van 12 cijfers.
Is gedefinieerd door
https://wetten.overheid.nl/BWBR0021777/
heeft superklassen
formal identifier c

Woonplaatsc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#Woonplaats

Een woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
heeft superklassen
village or city c

Zorgkantoorc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#HealthcareOffice

heeft superklassen
heeft leden
Zorgkantoor CZ ni, Zorgkantoor DSW ni, Zorgkantoor Friesland ni, Zorgkantoor Menzis ni, Zorgkantoor Midden IJssel ni, Zorgkantoor VGZ ni, Zorgkantoor Zilveren Kruis ni, Zorgkantoor Zorg en Zekerheid ni

Zorgkantoor regioc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#ZorgkantoorRegio

Nederland is verdeeld in 31 zorgkantoorregio’s. Elke regio heeft zijn eigen zorgkantoor. Zorgkantoren werken zelfstandig en zijn gekoppeld aan de grootste zorgverzekeraar in die regio.
heeft superklassen
administrative region c
heeft leden
't Gooi ni, Amstelland en De Meerlanden ni, Amsterdam ni, Apeldoorn/Zutphen ni, Arnhem ni, Drenthe ni, Flevoland ni, Friesland ni, Groningen ni, Haaglanden ni, Kennemerland ni, Midden-Brabant ni, Midden-Holland ni, Midden-IJssel ni, Nijmegen ni, Noord- en Midden- Limburg ni, Noord-Holland-Noord ni, Noordoost-Brabant ni, Rotterdam ni, Twente ni, Utrecht ni, Waardenland ni, West-Brabant ni, Westland Schieland Delfland ni, Zaanstreek/Waterland ni, Zeeland ni, Zuid-Holland-Noord ni, Zuid-Hollandse Eilanden ni, Zuid-Limburg ni, Zuidoost-Brabant ni, Zwolle ni

Objecteigenschappen

beheerd doorop terug naar Index of Index objecteigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#governedBy

is invers van
beheert op

beheertop terug naar Index of Index objecteigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#governs

is invers van
beheerd door op

heeft vestigingop terug naar Index of Index objecteigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#heeftVestiging

heeft domein
business c
heeft bereik
Vestiging c
is invers van
vestiging van op

vestiging vanop terug naar Index of Index objecteigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#vestigingVan

heeft supereigenschappen
inverse object property op
heeft domein
Vestiging c
heeft bereik
business c
is invers van
heeft vestiging op

Annotatie-eigenschappen

alt labelap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

creatorap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

definitionap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition

definition sourceap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#definitionSource

editor noteap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#editorNote

exact matchap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#exactMatch

Concrete Exemplaren

't Gooini terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK21

behoort tot
Zorgkantoor regio c

AGB-Registerni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#AGBRegister

Het AGB-register is een register waarin alle noodzakelijke (zorg)informatie staat om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Vektis beheert het AGB-register.
behoort tot
Register c

Amstelland en De Meerlandenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK01

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Amsterdamni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK02

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Apeldoorn/Zutphenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK03

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Arnhemni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK04

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Drentheni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK06

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Flevolandni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK07

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Frieslandni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK08

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Groningenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK09

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Haaglandenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK10

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Handelsregisterni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#Handelsregister

Het Handelsregister is een door de overheid gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
Is gedefinieerd door
https://wetten.overheid.nl/BWBR0021777/
behoort tot
Basisregistratie c

Kennemerlandni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK11

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Midden-Brabantni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK12

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Midden-Hollandni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK13

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Midden-IJsselni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK14

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Nijmegenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK16

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Noord- en Midden- Limburgni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK17

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Noord-Holland-Noordni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK18

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Noordoost-Brabantni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK19

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Rotterdamni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK20

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Twenteni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK22

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Utrechtni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK23

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Waardenlandni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK24

behoort tot
Zorgkantoor regio c

West-Brabantni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK25

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Westland Schieland Delflandni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK33

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Zaanstreek/Waterlandni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK26

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Zeelandni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK27

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Zorgkantoor CZni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#ZorgkantoorCZ

behoort tot
Zorgkantoor c
heeft feiten
beheert op Haaglanden
beheert op West-Brabant
beheert op Zeeland
beheert op Zuid-Hollandse Eilanden
beheert op Zuidoost-Brabant
beheert op Zuid-Limburg

Zorgkantoor DSWni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#ZorgkantoorDSW

behoort tot
Zorgkantoor c
heeft feiten
beheert op Westland Schieland Delfland

Zorgkantoor Frieslandni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#ZorgkantoorFriesland

behoort tot
Zorgkantoor c
heeft feiten
beheert op Friesland

Zorgkantoor Menzisni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#ZorgkantoorMenzis

behoort tot
Zorgkantoor c
heeft feiten
beheert op Arnhem
beheert op Groningen
beheert op Twente

Zorgkantoor Midden IJsselni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#ZorgkantoorMiddenIJssel

behoort tot
Zorgkantoor c
heeft feiten
beheert op Midden-IJssel

Zorgkantoor VGZni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#ZorgkantoorVGZ

behoort tot
Zorgkantoor c
heeft feiten
beheert op Midden-Brabant
beheert op Midden-Holland
beheert op Nijmegen
beheert op Noord- en Midden- Limburg
beheert op Noord-Holland-Noord
beheert op Noordoost-Brabant
beheert op Waardenland

Zorgkantoor Zilveren Kruisni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#ZorgkantoorZilverenKruis

behoort tot
Zorgkantoor c
heeft feiten
beheert op Apeldoorn/Zutphen
beheert op Drenthe
beheert op Flevoland
beheert op Kennemerland
beheert op Rotterdam
beheert op 't Gooi
beheert op Utrecht
beheert op Zaanstreek/Waterland
beheert op Zwolle

Zorgkantoor Zorg en Zekerheidni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-org#ZorgkantoorZorgEnZekerheid

behoort tot
Zorgkantoor c
heeft feiten
beheert op Amstelland en De Meerlanden
beheert op Amsterdam
beheert op Zuid-Holland-Noord

Zuid-Holland-Noordni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK28

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Zuid-Hollandse Eilandenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK29

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Zuid-Limburgni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK31

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Zuidoost-Brabantni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK30

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Zwolleni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://cbs.nl/regio/ZK32

behoort tot
Zorgkantoor regio c

Legenda terug naar ToC

c: Klassen
op: Objecteigenschappen
ni: Concrete exemplaren

Dankbetuiging terug naar Index

De auteurs willen graag Silvio Peroni bedanken voor het ontwikkelen van LODE, een Live OWL Documentation Environment, welke in dit document wordt gebruikt voor het weergeven van de sectie met kruisverwijzingen, en Daniel Garijo voor het ontwikkelen van Widoco, het programma waarmee het sjabloon is gecreëerd welke is toegepast op dit document.