language nl

Verpleeghuiszorg - personeelsontologie

Deze versie:
http://purl.org/ozo/onz-pers#/2.0.1
Revisie:
2.0
Auteurs:
Marc Nieuwland
Download serialisatie:
JSON-LD RDF/XML N-Triples TTL
Licentie:
https://mit-license.org
Visualisatie:
Visualize with WebVowl
Citeren als:
Marc Nieuwland. Verpleeghuiszorg - personeelsontologie. Revision: 2.0. Retrieved from: http://purl.org/ozo/onz-pers#/2.0.1
Herkomst van deze pagina
Ontology Specification Draft

Samenvatting

The abstract of your ontology goes here.

Verpleeghuiszorg - personeelsontologie: Overzicht terug naar Index

Deze ontologie heeft de volgende klassen en eigenschappen.

Klassen

Objecteigenschappen

Data-eigenschappen

Annotatie-eigenschappen

Concrete exemplaren

Kruisverwijzing voor Verpleeghuiszorg - personeelsontologie klassen, objecteigenschappen en data-eigenschapen terug naar Index

Deze sectie geeft details voor elke klasse en eigenschap gedefinieerd door Verpleeghuiszorg - personeelsontologie.

Klassen

accomodative objectc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#AccomodativeObject

Een verblijfsobject is een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Arbeidsongeschiktheidc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ArbeidsOngeschiktheid

Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. Dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan een lichamelijke of psychische oorzaak hebben.
heeft superklassen
biological quality c

Arbeidsongeschiktheidspercentagec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#AOPercentage

Het arbeidsongeschiktheidspercentage drukt de mate van arbeidsongeschiktheid uit in een percentage (waarde van 0 to 100 procent). Het geeft aan in welke mate iemand in staat is de werkzaamheden te verrichten waarvoor een werkovereenkomst is gesloten.
heeft superklassen
biological value c

Arbeidsovereenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ArbeidsOvereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, in dienst van een andere partij, de werkgever, tegen betaling van loon arbeid verricht. Een arbeidsovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden gesloten. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als aan een drietal voorwaarden is voldaan: * Er is sprake van het verrichten van ‘arbeid’; * Voor de verrichte arbeid wordt ‘loon’ betaald; * Er is een zekere ‘gezagsverhouding’ tussen werkgever en werknemer.
Is gedefinieerd door
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/wat-staat-er-in-een-arbeidsovereenkomst
heeft superklassen
Werkovereenkomst c
heeft subklassen
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd c, Arbeidsovereenkomst beroeps begeleidende leerweg c, Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd c, Oproepovereenkomst c

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijdc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd

Een arbeidsovereenkomst waarbij op het moment van aangaan van de overeenkomst het moment wordt overeengekomen waarop de overeenkomst eindigt.
Is gedefinieerd door
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-09-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel667
heeft superklassen
Arbeidsovereenkomst c

Arbeidsovereenkomst beroeps begeleidende leerwegc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ArbeidsOvereenkomstBBL

Een arbeidsovereenkomst met een BBL-leerling. Deze wijkt wettellijk gezien af van een arbeidsovereenkomst doordat de ketenregeling niet van toepassing is. Daarnaast is er een afwijking in de bepaling van de transitievergoeding. Er is veel te vinden over BBL, maar wettelijke basis is nog niet gevonden.
Is gedefinieerd door
https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/wat-je-moet-weten-over-het-bbl-contract
heeft superklassen
Arbeidsovereenkomst c

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijdc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ArbeidsOvereenkomstOnbepaaldeTijd

Een arbeidsovereenkomst waarbij op het moment van aangaan van de overeenkomst geen moment wordt overeengekomen waarop de overeenkomst eindigt.
Is gedefinieerd door
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-09-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel667
heeft superklassen
Arbeidsovereenkomst c

Arbeidstherapie periodec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ArbeidsTherapiePeriode

Een periode waarin een werknemer werkt op therapeutische basis. Wanneer het niet duidelijk is wat uw werknemer nog kan, dan kan de bedrijfsarts arbeidstherapie adviseren. Uw werknemer gaat dan tijdelijk volledig of gedeeltelijk aan het werk. Dit kan voor maximaal 6 weken. In deze oefenperiode bekijkt de bedrijfsarts welke mogelijkheden uw werknemer heeft om te werken. Arbeidstherapie is geen werkhervatting en heeft geen loonwaarde. Uw medewerker blijft volledig ziek.
heeft superklassen
Verzuimperiode c

Beschrijvingc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#Description

Contractomvangc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ContractOmvang

De omvang van een werkovereenkomst, uitgedrukt in de hoeveelheid werk (meestal in uren) die verricht moet worden in een periode (meestal een week). Voorbeeld: contractomvang is 36 uur per week.
heeft superklassen
administrative information object c

Contractomvangwaardec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ContractOmvangWaarde

Voorbeeld: de omvang van een contract is 40 uur per week. De datawaarde is dan 40, de eenheid is uur/week.
heeft superklassen
abstract value c

duration valuec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#DurationValue

heeft superklassen
temporal value c

EQF Kwalificatiewaardec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#EQFKwalificatieWaarde

Een kwalificatiewaarde volgens het Europees Kwalificatieraamwerk.
Is gedefinieerd door
https://www.europass.nl/eqfnlqf/
heeft superklassen
educational level value c
heeft leden
Afgerond secundair onderwijs ni, Bachelor ni, Basisonderwijs ni, Beroepsgerichte post-secundaire opleiding ni, Doctor ni, Eerstegraads secundair onderwijs ni, Gedeeltelijk secundair of voortgezet onderwijs ni, Master ni

FTE eenheidc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#FteEenheid

heeft superklassen
unit of workload c
heeft leden
FTE (36 uur per week) ni, FTE (40 uur per week) ni

Gewerkte periodec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#GewerktePeriode

Beschrijving van een periode waarin gewerkt is als onderdeel van een Werkovereenkomst. Aan de periode, aangeduid met startdatum en einddatum, wordt gekoppeld het aantal gewerkte uren in de periode.
heeft superklassen
work period c

Gewerkte tijdc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#GewerkteTijd

Geeft aan hoevel tijd besteed is aan het verrichten van werkzaamheden.
heeft superklassen
temporal quality c

IGJ Kwalificatiewaardec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#IGJKwalificatieWaarde

Geeft de verschillende kwalificatieniveaus aan die door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden onderscheiden op basis van de opleiding van zorgverleners.
heeft superklassen
educational level value c
heeft leden
IGJ Arts (zonder Specialist Ouderen Geneeskunde) ni, IGJ Kwalificatieniveau 1 ni, IGJ Kwalificatieniveau 2 ni, IGJ Kwalificatieniveau 3 ni, IGJ Kwalificatieniveau 4 ni, IGJ Kwalificatieniveau 5/6 ni, IGJ Overig zorgpersoneel (waaronder paramedici) ni, IGJ Psycholoog ni, IGJ Specialist Ouderen Geneeskunde ni

Inhuurovereenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#InhuurOvereenkomst

Een inhuurovereenkomst is per definitie geen arbeidsovereenkomst. Het gaat om een samenwerking waarbij een opdrachtnemer zichzelf als het ware verhuurt aan de opdrachtgever. Zaken die zijn vastgelegd in een inhuurovereenkomst: * Kwaliteit van het werk * Rapportage, facturatie en betaling * Eigendom van resultaten (zoals auteursrechten) * Aansprakelijkheid voor fouten * Vrijwaring voor claims van derden
heeft superklassen
Werkovereenkomst c

Kwalificatieniveauc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#QualificationLevelQuality

heeft superklassen

Kwaliteitc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#Quality

Kwaliteitswaardec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#QualityValue

Min-maxcontractc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#MinMaxContract

Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken: * U heeft een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn de garantie-uren. * U heeft een afspraak voor hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent. Voor de garantie-uren krijgt u altijd betaald, ook als uw werkgever u niet oproept om te komen werken. * U moet werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren. * Uw werkgever betaalt loon voor het totaal aantal uren dat u werkt. * U krijgt voor de uren boven de garantie-uren uitbetaald als u werkt. Dit geldt alleen voor de eerste 6 maanden dat u werkt. * Werkt u langer dan 6 maanden en bent u opgeroepen? Maar kunt u door een reden die voor risico van de werkgever komt toch niet werken? Dan heeft u recht op doorbetaling van uw loon. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het gaat om incidentele werkzaamheden of werkzaamheden die geen vaste omvang kennen. Bijvoorbeeld als u een werknemer vervangt bij ziekte. In dat geval heeft u recht op uitbetaling van de uren die u werkt. * Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u minder dan 15 uur per week werkt? Dan heeft u ieder keer dat de werkgever u oproept, recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u maar 1 uur werkt. * U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat u denkt dat uw vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.
Is gedefinieerd door
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten
heeft superklassen
Oproepovereenkomst c

NLQF kwalificatiewaardec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NLQFKwalificatieWaarde

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Is gedefinieerd door
https://www.nlqf.nl
heeft superklassen
educational level value c
heeft leden
Associate Degree ni, Bachelor ni, Doctoraat / Medisch specialist ni, MBO 3 ni, MBO 4 / Havo / Vavo-Havo ni, Master ni, VWO ni, Vmbo bb / MBO 1 ni, Vmbo kb, gl, tl / MBO 2 ni, instroom niveau ni

Nulurencontractc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NulUrenContract

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken: * U gaat aan het werk als uw werkgever u oproept. * U heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar u heeft geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt. * Uw werkgever betaalt alleen loon over de uren die u werkt. Deze afspraak moet op papier staan. De afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden dat u werkt. * Bent u langer dan 6 maanden in dienst? En bent u opgeroepen, maar u kunt niet werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt? Bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende werk is. Dan heeft u recht op doorbetaling van uw loon. Uw werkgever moet u ook doorbetalen als er werk is, maar u niet wordt opgeroepen. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval heeft u recht op uitbetaling van de uren die u werkt. * Iedere keer dat uw werkgever u oproept, heeft u recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u maar 1 uur werkt. * U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat u denkt dat uw vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.
heeft superklassen
Oproepovereenkomst c

occupational position rolec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#OccupationalPositionRole

De functie zoals omschreven in een werkovereenkomst, welke indicatief is voor het soort werk dat verricht wordt in het kader van die overeenkomst.
heeft superklassen
heeft subklassen
Zorgverlener (functie) c

OCW Kwalificatiewaardec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#OCWKwalificatieWaarde

Kwalificatie volgens het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
heeft superklassen
educational level value c
heeft leden
associate degree ni, bachelor ni, basiseducatie 1 ni, basiseducatie 2 ni, basiseducatie 3 ni, doctoraat ni, havo ni, master ni, mbo 1 ni, mbo 2 ni, mbo 3 ni, mbo 4 ni, medisch specialist ni, ontwerper ni, vmbo bb ni, vmbo gl ni, vmbo kb ni, vmbo tl ni, vwo ni

ODB Kwalificatiewaardec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ODBKwalificatieWaarde

Het kwalificatieniveau van de zorgverleners geeft aan welk niveau aan kwaliteitseisen (middels opleiding en scholing) gesteld wordt aan de medewerkers c.q. functies die ingezet worden bij het leveren van zorg- en dienstverlening aan de cliënten. Het kwalificatieniveau wordt gebaseerd op basis van de arbeidsovereenkomst en inzet van de medewerker. De FWG-functieindeling kan gebruikt worden als leidraad voor het indelen op kwalificatieniveau. Leerling-medewerkes en stagiaries worden, als afzonderlijke categorieen, meegeteld bij het kwalificatieniveau waar zij voor opgeleid worden.
heeft superklassen
educational level value c
heeft leden
Behandelaar ni, Kwalificatieniveau 1 ni, Kwalificatieniveau 2 ni, Kwalificatieniveau 3 ni, Kwalificatieniveau 4 ni, Kwalificatieniveau 5 ni, Kwalificatieniveau 6 ni, Leerling ni, Overig zorgpersoneel ni

Oproepcontract met voorovereenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#OproepcontractMetVoorovereenkomst

Een oproepcontract met voorovereenkomst heeft de volgende kenmerken: * Als uw werkgever u oproept, beslist u zelf of u gaat werken. * Als u gehoor geeft aan de oproep, ontstaat een arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Voor elke periode waarin u werkt, krijgt u een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst. * De werkgever betaalt loon over de uren die u werkt. Bij 3 opeenvolgende contracten ontstaat een vast dienstverband. Ook krijgt u een vast contract als u langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad. Dit heet de ketenbepaling.
Is gedefinieerd door
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten
heeft superklassen
Oproepovereenkomst c

Oproepovereenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#OproepOvereenkomst

Er is sprake van een oproepovereenkomst Als u geen loon krijgt wanneer u niet werkt; Als het aantal uren werk niet is vastgelegd in een tijdvak van hoogstens een maand of hoogstens een jaar. En als u recht op loon ongelijkmatig (over dat tijdvak) is verspreid. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de ene maand 20 uur per week werkt en de maand erna 30 uur, en u ook die uren gelijk uitbetaald krijgt (en dus steeds verschillende beloond wordt). Werkt u een vast aantal uur per week, maand of jaar met een gelijkmatig loon maar heeft u ook aanwezigheidsdiensten, beschikbaarheidsdiensten of consignatiediensten? Er is geen sprake van een oproepovereenkomst als de uren worden vergoed of gecompenseerd met vrije tijd. Ook als u een bepaald aantal uren per jaar met uw werkgever heeft afgesproken, en u gelijkmatig over het jaar betaald krijgt heeft u geen oproepcontact (dit heet een jaarurennorm).
Is gedefinieerd door
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten
heeft superklassen
Arbeidsovereenkomst c
heeft subklassen
Min-maxcontract c, Nulurencontract c, Oproepcontract met voorovereenkomst c

Overeenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#Agreement

heeft subklassen
Werkovereenkomst c
is in domein van
heeft opdrachtgever op, heeft opdrachtnemer op

Parttime factorc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ParttimeFactor

De factor van de contractomvang die de verhouding aangeeft tot een fulltime contract. Deze factor wordt gebruikt in de berekening van ziekteverzuim. Voorbeeld: - aantal contracturen is 18 uur/week - fulltime equivalent is 36 uur/week - parttime factor is 16/36 = 0,5
is een equivalent van
Contractomvangwaarde c and (has unit of measure op only FTE eenheid c)

patient in carec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#PatientInCare

Payrollovereenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#PayrollOvereenkomst

De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.
Is gedefinieerd door
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-09-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling11_Artikel692
heeft superklassen
Uitzendovereenkomst c

Personeelc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#Personeel

Personeel is een groep, waarvan de leden personen zijn die beschikken over een Arbeidsovereenkomst, Oproepovereenkomst, Uitzendovereenkomst of een Inhuurovereenkomst.
heeft superklassen
group of humans c
heeft subklassen
Personeel in loondienst c, Personeel niet in loondienst c

Personeel in loondienstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#PersoneelInLoondienst

Personeel in loondienst is een groep, waarvan de leden personen zijn die beschikken over een Arbeidsovereenkomst of Oproepovereenkomst.
heeft superklassen
Personeel c

Personeel niet in loondienstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#PersoneelNietInLoondienst

Personeel niet in loondienst (PNIL) is een groep, waarvan de leden personen zijn die beschikken over een Uitzendovereenkomst of Inhuurovereenkomst.
heeft superklassen
Personeel c

Stage-overeenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#StageOvereenkomst

In geval van een stage-overeenkomst is er doorgaans niet tevens een arbeidsovereenkomst. De stagewerkzaamheden zijn vaak gericht op het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding, waardoor stagiaires meer zijn te vergelijken met studenten in plaats van met medewerkers die productief werk leveren. Normaal gesproken wordt er ook geen loon gegeven, maar hoogstens een onkostenvergoeding. De verhouding tussen stagiair(e) en stagegever, is echter doorgaans wel van dien aard dat er van een gezagsverhouding gesproken kan worden. Dat betekent voor de stagegever dat hij de regels over de arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en gelijke behandeling moet naleven tegen over de stageloper, als ware hij werkgever. Brengt een CAO een bijzondere regeling van arbeidstijden met zich mee, dan geldt deze in beginsel niet voor stagiaires, hoewel het de bedoeling kan zijn dat zij hier wel onder vallen.
heeft superklassen
Werkovereenkomst c

Uitzendovereenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#UitzendOvereenkomst

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.
Is gedefinieerd door
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-09-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling11_Artikel690
heeft superklassen
Werkovereenkomst c
heeft subklassen
Payrollovereenkomst c

Verzuimperiodec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#VerzuimPeriode

Beschrijving van een periode (met start- en einddatum) waarin de overeengekomen arbeid volgens een werkovereenkomst deels of geheel niet is verricht. Het einde van deze periode kan beschreven worden met de laatste dag van de periode (einddatum), of de eerste dag na afloop van de periode, ook wel hersteldatum genoemd. De aan te geven einddatum dient dus soms afgeleid te worden, als de dag vóór de hersteldatum.
heeft superklassen
period of absence from work c
heeft subklassen
Arbeidstherapie periode c, Ziekteperiode c, Zwangerschapsverlof c

Vrijwilligersovereenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#VrijwilligersOvereenkomst

Een overeenkomst over werkzaamheden die aan de volgende voorwaarden voldoen: * U bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting. * U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep. * De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
heeft superklassen
Werkovereenkomst c

Werkovereenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#WerkOvereenkomst

Een overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden.
heeft superklassen
Overeenkomst c
heeft subklassen
Arbeidsovereenkomst c, Inhuurovereenkomst c, Stage-overeenkomst c, Uitzendovereenkomst c, Vrijwilligersovereenkomst c

Ziekteperiodec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ZiektePeriode

Een ziekte priode is een verzuimperiode met ziekte als oorzaak van het verzuim.
heeft superklassen
Verzuimperiode c

Zorgdossierc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#Zorgdossier

heeft superklassen
medical information object c

Zorgverlener (functie)c terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ZorgverlenerFunctie

Zorgverlener (functie) is een verzamelbegrip van alle functies (zoals omschreven in een werkovereenkomst) die geclassificeerd kunnen worden als een zorgverlenende functie. Met ander woorden: de persoon die een dergelijke functie uitoefent wordt geacht tenminste gedeeltelijk als taak te hebben beroepsmatig zorg te verlenen. Dit begrip behoeft nadere definitie.
heeft superklassen
occupational position role c

Zwangerschapsverlofc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ZwangerschapsVerlof

Zwangerschapsverlof is een verzuimperiode waarbij verleend verlof in het kader van zwangerschap de reden van verzuim is.
heeft superklassen
Verzuimperiode c

Objecteigenschappen

heeft noemer kwaliteitswaardeop terug naar Index of Index objecteigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#hasDenominatorQualityValue

Verwijst specifiek naar de waarde van een kwaliteitsmeting die de noemer vormt van die meting.

heeft opdrachtgeverop terug naar Index of Index objecteigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#heeftOpdrachtgever

Verwijst naar de entiteit die opdracht geeft waarover een overeenkomst gaat.
heeft domein
Overeenkomst c

heeft opdrachtnemerop terug naar Index of Index objecteigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#heeftOpdrachtnemer

Verwijst naar de entiteit die het op zich neemt de opdracht uit te voeren waarover een overeenkomst is gesloten. In het geval van een arbeidsovereenkomst verwijst deze naar de werknemer die zich verplicht de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
heeft domein
Overeenkomst c

heeft teller kwaliteitswaardeop terug naar Index of Index objecteigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#hasNumeratorQualityValue

Verwijst specifiek naar de waarde van een kwaliteitsmeting die de teller vormt van die meting.

Data-eigenschappen

BSNdp terug naar Index of Index data-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#heeftBSN

Het nummer waarmee ieder Nederlandse burger uniek geïdentificeerd kan worden.

heeft kenmerken: functioneel

heeft supereigenschappen
identifier dp
heeft bereik
string

geboortenaamdp terug naar Index of Index data-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#birthname

De geslachtsnaam waarmee iemand geboren is
heeft bereik
string

identifierdp terug naar Index of Index data-eigenschappen

IRI: http://purl.org/dc/terms/identifier

Een kenmerk dat als doel heeft het gekenmerkte (uniek) te identificeren.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/dc/terms/
heeft subeigenschappen
BSN dp

Annotatie-eigenschappen

alt labelap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

broad matchap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broadMatch

close matchap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#closeMatch

creatorap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

definitionap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition

definition sourceap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#definitionSource

editor noteap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#editorNote

editorial definitionap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#editorialDefinition

exact matchap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#exactMatch

licenseap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/dc/terms/license

narrow matchap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#narrowMatch

titleap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/dc/elements/1.1/title

Concrete Exemplaren

Afgerond secundair onderwijsni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#EQF_4

behoort tot
EQF Kwalificatiewaarde c

Associate Degreeni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NLQF_5

behoort tot
NLQF kwalificatiewaarde c

associate degreeni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#associate_degree

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

Bachelorni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#EQF_6

behoort tot
EQF Kwalificatiewaarde c

Bachelorni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NLQF_6

behoort tot
NLQF kwalificatiewaarde c

bachelorni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#bachelor

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

basiseducatie 1ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#basiseducatie_1

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

basiseducatie 2ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#basiseducatie_2

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

basiseducatie 3ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#basiseducatie_3

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

Basisonderwijsni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#EQF_1

behoort tot
EQF Kwalificatiewaarde c

Behandelaarni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#KwalificatieniveauBehandelaar

Onderstaande lijst is een leidraad en is niet bindend: zorginstellingen kunnen zelf bepalen welk zorgpersoneel in welke categorie valt. 1) Medici: onder meer artsen, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten. 2) Paramedici: beroepskrachten op hbo-niveau die zelfstandig curatieve en preventieve zorg verlenen aan patiënten en/of cliënten, gericht op het verminderen van gevolgen op het functioneren door aandoeningen of beperkingen; voorbeelden van paramedici zijn fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, diëtisten, podotherapeuten, orthoptisten en MBB'ers. 3) Geestelijk behandelaars, bijvoorbeeld: GZ-psychologen, geestelijk verzorgers (bijv. Dominee) 4) Assistenten in bovenstaande categorieein
behoort tot
ODB Kwalificatiewaarde c

Beroepsgerichte post-secundaire opleidingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#EQF_5

behoort tot
EQF Kwalificatiewaarde c

Decubituscategorieni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#DecubitusScale

behoort tot
medical classification system c

Doctorni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#EQF_8

behoort tot
EQF Kwalificatiewaarde c

doctoraatni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#doctoraat

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

Doctoraat / Medisch specialistni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NLQF_8

behoort tot
NLQF kwalificatiewaarde c

Eerstegraads secundair onderwijsni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#EQF_2

behoort tot
EQF Kwalificatiewaarde c

FTE (36 uur per week)ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#fte_36

Full Time Equivalent, waarbij fulltime wordt gedefinieerd als 36 uur per week.
behoort tot
FTE eenheid c
heeft feiten
heeft noemer kwaliteitswaarde op week
heeft teller kwaliteitswaarde op uur
has data value dp "36"^^integer

FTE (40 uur per week)ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#fte_40

Full Time Equivalent, waarbij fulltime wordt gedefinieerd als 40 uur per week.
behoort tot
FTE eenheid c
heeft feiten
heeft noemer kwaliteitswaarde op week
heeft teller kwaliteitswaarde op uur
has data value dp "40"^^integer

Gedeeltelijk secundair of voortgezet onderwijsni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#EQF_3

behoort tot
EQF Kwalificatiewaarde c

havoni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#havo

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

IGJ Arts (zonder Specialist Ouderen Geneeskunde)ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#IGJKwalificatieNiveau_Arts_zonder_SOG

behoort tot
IGJ Kwalificatiewaarde c

IGJ Kwalificatieniveau 1ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#IGJKwalificatieNiveau_1

mbo-opleiding zorghulp/zorg-assistent
behoort tot
IGJ Kwalificatiewaarde c

IGJ Kwalificatieniveau 2ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#IGJKwalificatieNiveau_2

mbo-opleiding helpende (2+: helpende met extra certificaat om medicatie te mogen delen)
behoort tot
IGJ Kwalificatiewaarde c

IGJ Kwalificatieniveau 3ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#IGJKwalificatieNiveau_3

mbo-opleiding verzorgende (IG)
behoort tot
IGJ Kwalificatiewaarde c

IGJ Kwalificatieniveau 4ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#IGJKwalificatieNiveau_4

mbo-opleiding verpleegkundige
behoort tot
IGJ Kwalificatiewaarde c

IGJ Kwalificatieniveau 5/6ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#IGJKwalificatieNiveau_5_6

hbo-opleiding verpleegkundige
behoort tot
IGJ Kwalificatiewaarde c

IGJ Overig zorgpersoneel (waaronder paramedici)ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#IGJKwalificatieNiveau_OverigZorpersoneel

behoort tot
IGJ Kwalificatiewaarde c

IGJ Psycholoogni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#IGJKwalificatieNiveau_Psycholoog

behoort tot
IGJ Kwalificatiewaarde c

IGJ Specialist Ouderen Geneeskundeni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#IGJKwalificatieNiveau_SOG

behoort tot
IGJ Kwalificatiewaarde c

instroom niveauni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#InstroomNiveau

behoort tot
NLQF kwalificatiewaarde c

Kwalificatieniveau 1ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#Kwalificatieniveau_1

1) Zorghulp 2) Beroepskrachten in onder meer de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuis en gehandicaptenzorg die de eenjarige mbo-opleiding tot zorghulp hebben gevolgd en die met name hulp bij het huishouden zoals koken, afwassen en schoonmaken uitvoeren en eventueel verzorgenden en verpleegkundigen assisteren bij persoonlijke verzorging
behoort tot
ODB Kwalificatiewaarde c

Kwalificatieniveau 2ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#Kwalificatieniveau_2

1) Helpende 2) Beroepskrachten in onder meer de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg en gehandicaptenzorg die de tweejarige mbo-opleiding tot helpende hebben gevolgd en die huishoudelijke en persoonlijke verzorging uitvoeren.
behoort tot
ODB Kwalificatiewaarde c

Kwalificatieniveau 3ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#Kwalificatieniveau_3

1) Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg). 2) Verzorgenden die de opleiding tot verzorgende in de individuele gezondheidszorg hebben gevolgd of de deelkwalificatie voor verpleegtechnische handelingen hebben behaald, en die daardoor naast persoonlijke verzorging en eventuele hulp bij het huishouden ook verpleegtechnische handelingen mogen uitvoeren als injecteren, inbrengen van een katheter en wondverzorging; titelbescherming vanuit de Wet BIG
behoort tot
ODB Kwalificatiewaarde c

Kwalificatieniveau 4ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#Kwalificatieniveau_4

1) MBO Verpleegkundige 2) Beroepsbeoefenaars in de individuele gezondheidszorg, die in opdracht van de arts handelingen verrichten op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging van zieken.
behoort tot
ODB Kwalificatiewaarde c

Kwalificatieniveau 5ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#Kwalificatieniveau_5

In ODB niet meer in gebruik, maar opgenomen om 'oude' gegevens te kunnen verwerken.
behoort tot
ODB Kwalificatiewaarde c

Kwalificatieniveau 6ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#Kwalificatieniveau_6

1) HBO verpleegkundige (Bachelor). 2) Beroepsbeoefenaars in de individuele gezondheidszorg, die in opdracht van de arts handelingen verrichten op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging van zieken.
behoort tot
ODB Kwalificatiewaarde c

Leerlingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#KwalificatieniveauLeerling

behoort tot
ODB Kwalificatiewaarde c

Masterni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#EQF_7

behoort tot
EQF Kwalificatiewaarde c

Masterni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NLQF_7

behoort tot
NLQF kwalificatiewaarde c

masterni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#master

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

mbo 1ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#mbo_1

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

mbo 2ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#mbo_2

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

MBO 3ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NLQF_3

behoort tot
NLQF kwalificatiewaarde c

mbo 3ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#mbo_3

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

mbo 4ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#mbo_4

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

MBO 4 / Havo / Vavo-Havoni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NLQF_4

behoort tot
NLQF kwalificatiewaarde c

medisch specialistni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#medisch_specialist

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

ontwerperni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#ontwerper

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

Overig zorgpersoneelni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#KwalificatieniveauOverigZorgpersoneel

behoort tot
ODB Kwalificatiewaarde c

Uren per weekni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#Uren_per_week_unit

behoort tot
unit of workload c
heeft feiten
heeft noemer kwaliteitswaarde op week
heeft teller kwaliteitswaarde op uur
has data value dp "1"^^integer

vmbo bbni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#vmbo_bb

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

Vmbo bb / MBO 1ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NLQF_1

behoort tot
NLQF kwalificatiewaarde c

vmbo glni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#vmbo_gl

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

vmbo kbni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#vmbo_kb

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

Vmbo kb, gl, tl / MBO 2ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NLQF_2

behoort tot
NLQF kwalificatiewaarde c

vmbo tlni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#vmbo_tl

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

vwoni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#vwo

behoort tot
OCW Kwalificatiewaarde c

VWOni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-pers#NLQF_4+

behoort tot
NLQF kwalificatiewaarde c

Legenda terug naar ToC

c: Klassen
op: Objecteigenschappen
dp: Data-eigenschappen
ni: Concrete exemplaren

Dankbetuiging terug naar Index

De auteurs willen graag Silvio Peroni bedanken voor het ontwikkelen van LODE, een Live OWL Documentation Environment, welke in dit document wordt gebruikt voor het weergeven van de sectie met kruisverwijzingen, en Daniel Garijo voor het ontwikkelen van Widoco, het programma waarmee het sjabloon is gecreëerd welke is toegepast op dit document.