language nl
Revisie:
2.1
Auteurs:
Marc Nieuwland
Download serialisatie:
JSON-LD RDF/XML N-Triples TTL
Licentie:
http://voeglicentieURIhiertoe.org
Visualisatie:
Visualize with WebVowl
Citeren als:
Marc Nieuwland. Revision: 2.1.
Herkomst van deze pagina
Ontology Specification Draft

Samenvatting

The abstract of your ontology goes here.

[Ontology Name]: Overzicht terug naar Index

Deze ontologie heeft de volgende klassen en eigenschappen.

Klassen

Data-eigenschappen

Annotatie-eigenschappen

Concrete exemplaren

Kruisverwijzing voor [Ontology Name] klassen, objecteigenschappen en data-eigenschapen terug naar Index

Deze sectie geeft details voor elke klasse en eigenschap gedefinieerd door [Ontology Name].

Klassen

Afspraak continentiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#AfspraakContinentie

Een afspraak rondom de toiletgang van een client.
is een equivalent van
Beleidsafspraak c and (is about op some Zorg rondom toiletgang c)

Afspraak voedselvoorkeurenc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#AfspraakVoedselvoorkeuren

Een afspraak rondom voedselvoorkeuren van een client.
is een equivalent van
Beleidsafspraak c and (is about op some Voedselvoorkeuren c)

AGB-codec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#AGBCode

Een unieke code die aan de zorgaanbieder, zorgverlener, praktijk en/of instelling wordt toegekend en waarmee de zorgaanbieder, zorgverlener en de praktijk of instelling kan worden geïdentificeerd. De AGB-code is opgebouwd uit acht posities. De eerste twee posities geven de zorgverlenersoort weer (01 = huisartsen, 03 = medisch specialist et cetera). De overige zes posities zijn een volgnummer.
heeft superklassen
formal identifier c

Behandeling rond levenseindec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#BehandelingRondLevenseinde

Onderwerpen omtrent behandeling rond het levenseinde waarover beleidsafspraken met client kunnen worden gemaakt.
heeft superklassen
Onderwerp zorgovereenkomst c
heeft leden
andere afspraken levenseinde ni, levensverlengende behandeling ni, overige behandeling levenseinde ni, reanimeren? ni, ziekenhuisopname? ni

Beleidsafspraakc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#BeleidsAfspraak

Een overeenkomst waarbij de specifieke toepassing van een bepaald beleid wordt overeengekomen.
heeft superklassen
agreement c

Beleidsafspraak levenseindec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#AfspraakLevenseinde

Een beleidsafspraak waarin afspraken zijn vastgelegd rondom het levenseinde.
is een equivalent van
Beleidsafspraak c and (is about op some Behandeling rond levenseinde c)

Bespreking medicatiefoutenc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#BesprekingMedicatiefouten

Meeting waarin medicatiefouten worden besproken met medewerkers van de afdeling op basis meldingen.
heeft superklassen
meeting c

Casuïstiekbespreking decubitusc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#CasuistiekBesprekingDecubitus

Een bespreking over decubitus waarbij de volgende items zijn doorgenomen: * Waar is het huidletsel ontstaan? * Wat is de locatie? * Zagen we al risico’s tijdens de anamnese? * Interventies tot op heden, duur van de wondgenezing etc.
heeft superklassen
meeting c

Clientc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#Client

Rol van een persoon die zorg onvangt in een Verpleeghuis op basis van een Wlz indicatie.
heeft superklassen
patient in care c

Dbc-zorgproductc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#DBCZorgProduct

Een declarabele prestatie die via de beslisboom is afgeleid uit een subtraject met zorgactiviteiten.
Is gedefinieerd door
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_652304_22/
heeft superklassen
Zorgproduct c

Decubituscategoriec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#DecubitusCategorieWaarde

Lijst van waarden om de ernst van een decubitus wond te categoriseren.
heeft superklassen
medical rating value c
heeft leden
decubitus categorie 1 ni, decubitus categorie 2 ni, decubitus categorie 3 ni, decubitus categorie 4 ni

Decubituswondc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#DecubitusWond

Note that some Human can have one or multiple pressure ulcers at different locations on the body and in different stages of severity. For the overall condition of 'having one or multiple pressure wounds' which is called 'decubitus' in Dutch, we refer to the editor notes provided for the class onz-g:DiseaseOrSyndrome. Note that assigning some severity level (e.g. debitus stage 4) may be applied to the overall condition 'decubitus' (instance of DiseaseOrSyndrome, inhering in some Organism) AND/OR the individual pressure ulcers (also inhering in some Organism). VPH allows for both.
Een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of van druk in samenhang met schuifkracht.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-zorg#
Voorbeeld
'doorligplek', 'decubituswond',  'doorligwond'.
heeft superklassen
lesion c

Elektronische interventiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ElektronischeInterventie

Alarm of camera
heeft superklassen
Vrijheidsbeperkende interventie c

Eén-op-één toezichtc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#EenOpEenInterventie

heeft superklassen
Vrijheidsbeperkende interventie c

Farmacologische interventiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#FarmacologischeInterventie

heeft superklassen
Vrijheidsbeperkende interventie c

Fysieke interventiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#FysiekeInterventie

heeft superklassen
Vrijheidsbeperkende interventie c

Grondslagc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#Grondslag

Een indicatiebesluit kan gebaseerd zijn op meer dan één grondslag. De eerste grondslag wordt aan de indicatie gekoppeld middels de relatie 'formally defines', de tweede grondslag met 'defines'. Als er sprake is van één grondslag, wordt deze aan de indicatie gekoppeld middels de relatie 'formally defines'.
De grondslag is een aandoening, beperking, stoornis of handicap die toegang kan geven tot de Wlz. De grondslagen voor Wlz-zorg zijn: een somatische (SOM) of psychogeriatrische (PG) aandoening of beperking, een psychische stoornis (PSY), een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG) handicap.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Wet_Langdurige_Zorg
heeft superklassen
care administrative information object c
heeft leden
lichamelijke handicap ni, psychische stoornis ni, psychogeriatrische aandoening of beperking ni, somatische aandoening of beperking ni, verstandelijke handicap ni, zintuiglijke handicap ni

In een ruimte afzondernc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#AfzonderingsInterventie

heeft superklassen
Vrijheidsbeperkende interventie c

Indicatiebesluitc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#IndicatieBesluit

Besluit waarbij beoordeeld wordt of en in welke omvang iemand in aanmerking komt voor zorg. Voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg wordt dit besluit genomen door het CIZ. Voor zorg die valt onder de Zorgverekeringswet wordt dit besluit genomen door de zorgverzekeraar. Voor de zorg die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt dit besluit genomen door de gemeente.
heeft superklassen
care administrative information object c
heeft subklassen
Wlz-indicatie c, Wmo-indicatie c, Zvw-indicatie c

Langdurige zorg sectorc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#LangdurigeZorgSector

De langdurige zorg wordt ingedeeld in een aantal sectoren, conform de Regeling langdurige zorg (Rlz). Een nadere definitie van deze sectoren is niet gevonden.
heeft superklassen
care administrative information object c
heeft leden
Sector GGZ, B-groep ni, Sector Lichamelijk gehandicapt ni, Sector Licht verstandelijk gehandicapt ni, Sector Verpleging en verzorging ni, Sector Verstandelijk gehandicapt ni, Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief ni, Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel ni

leveringsvormc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#Leveringsvorm

Verzekerden met een indicatie voor Wlz-zorg kunnen ervoor kiezen in een instelling te gaan wonen om de zorg te krijgen die zij nodig hebben. Zij kunnen er onder voorwaarden ook voor kiezen om zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of om de benodigde zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Deze mogelijkheden worden leveringsvormen genoemd. Een combinatie van verblijf met mpt en/of pgb is mogelijk bij deeltijdverblijf. Deeltijdverblijf is een combinatie van in een instelling wonen en thuis wonen. Het is geen aparte leveringsvorm.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Zorginstituut_Nederland
heeft superklassen
care administrative information object c
heeft leden
Modulair pakket thuis ni, Persoonsgebonden budget ni, Verblijf in een instelling ni, Volledig pakket thuis ni

Mechanische interventiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#MechanischeInterventie

heeft superklassen
Vrijheidsbeperkende interventie c

Medicatiefoutc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#Medicatiefout

heeft superklassen
erroneous therapeutic intervention c

Medicatiereviewc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#MedicatieReview

Systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt, met name bij polyfarmacie (chronisch gebruik van vijf of meer medicijnen tegelijk), door de behandelend arts, apotheker en de patiënt zelf (en/of mantelzorger of andere verzorgenden) op basis van een periodieke gestructureerde, kritische evaluatie van de medische, farmaceutische en gebruiksinformatie; doel zijn onder meer afstemming van de farmacotherapeutische behandeling door artsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden op basis van de wensen, behoeften en ervaringen van de patiënt, te komen tot de keuze van het juiste middel, bevordering van juist gebruik van de medicijnen en verminderen van risico's op problemen gerelateerd aan het medicijngebruik.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-zorg#
heeft superklassen
meeting c

meetingc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#Meeting

heeft superklassen
heeft subklassen
Bespreking medicatiefouten c, Casuïstiekbespreking decubitus c, Medicatiereview c

Melding medicatiefoutc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#MeldingMedicatieFout

Een MIC melding die als onderwerp een medicatiefout heeft.
heeft superklassen
MIC melding c

MIC meldingc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#MeldingIncidentClient

Een MIC melding (Melding Incident Client) is InformationObject waarin een incident wordt beschreven dat heeft plaatsgevonden bij een specifieke client.
heeft superklassen
care administrative information object c
heeft subklassen
Melding medicatiefout c

Onderwerp zorgovereenkomstc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZorgOvereenkomstOnderwerp

Onderwerpen omtrent overeenkomsten die gaan over de zorgverlening. Voorbeeld: een afspraak over wel/niet reanimeren als onderwerp van een overeenkomst die gaat over hoe om wordt gegaan met de behandeling rond het levenseinde van een client.
heeft superklassen
care administrative information object c
heeft subklassen
Behandeling rond levenseinde c, Voedselvoorkeuren c, Zorg rondom toiletgang c

Overig zorgproductc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#OverigZorgProduct

Een prestatie binnen de medisch-specialistische zorg, niet zijnde een dbc-zorgproduct. Overige zorgproducten zijn onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën: supplementaire producten, eerstelijnsdiagnostiek (ELD), paramedische behandeling en onderzoek, overige verrichtingen en facultatieve prestaties medisch-specialistische zorg.
Is gedefinieerd door
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_652304_22/
heeft superklassen
Zorgproduct c

Psychologische maatregelc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#PsychologischeMaatregel

dwingend spreken
heeft superklassen
Vrijheidsbeperkende interventie c

Verpleegprocesc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#NursingProcess

Betreffende de relatie met de plek waar het verpleegproces plaatsvindt het volgende. Een verpleegproces vindt uiteindelijk altijd plaats binnen een Verblijfsobject (onz-g:AccomodativeObject). In de data kan de relatie rechtstreeks worden uitgedrukt, of via een andere onz-g:StationaryArtifact die een onz-g:partOf relatie heeft met een Verblijfsobject. Bijvoorbeeld: Afdeling_A a onz-org:Afdeling (subClassOf onz-g:StationaryArtefact) Vestiging_1 a onz-org:Vestiging (subClassOf onz-g:AccomodativeObject) Verpleegproces hasPysicalLocation Afdeling_A Afdeling_Z partOf Vestiging_1 Dan is de conclusie: Verpleegproces hasPhysicalLocation Vestiging_1
Het zorgproces dat plaatsvindt binnen een verpleeghuisorganisatie ter verzorging van een persoon, die als deelnemer in dit proces de rol client krijgt.
heeft superklassen
intentional process c

Voedselvoorkeurenc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#VoedselVoorkeuren

Onderwerpen omtrent voedselvoorkeuren waarover beleidsafspraken met client kunnen worden gemaakt.
heeft superklassen
Onderwerp zorgovereenkomst c
heeft leden
aanbieden eten en drinken ni, anders eten en drinken ni, bepaald eten en drinken ni, hulp eten en drinken ni, tijd en plaats eten en drinken ni

Vrijheidsbeperkende interventiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#FreedomRestrictionEvent

heeft superklassen
heeft subklassen
Elektronische interventie c, Eén-op-één toezicht c, Farmacologische interventie c, Fysieke interventie c, In een ruimte afzondern c, Mechanische interventie c, Psychologische maatregel c

Wlz-indicatiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#WlzIndicatie

Een besluit waarin staat welk recht iemand heeft op langdurige zorg.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Wet_Langdurige_Zorg
heeft superklassen
Indicatiebesluit c

Wmo-indicatiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#WmoIndicatie

Een Wmo-indicatie is een besluit waarin staat op welke zorg iemand recht heeft die valt binnen de kaders van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een Wmo-indicatie wordt afgegeven door de gemeente.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Wet_Maatschappelijke_Ondersteuning
heeft superklassen
Indicatiebesluit c

Zorg rondom toiletgangc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZorgRondomToiletgang

Onderwerpen omtrent toiletgang waarover beleidsafspraken met client kunnen worden gemaakt.
heeft superklassen
Onderwerp zorgovereenkomst c
heeft leden
andere afspraken toiletgang ni, gebruik incontinentiematerialen ni, hulp toiletgang ni, ondersteuning zelfstandige toiletgang ni, voorkeur toiletgang ni

Zorgactiviteitc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZorgActiviteit

Een zorgactiviteit is een onderdeel van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Nederlandse_Zorgautoriteit
is een equivalent van
therapeutic intervention c and (identified by op some Zorgactiviteitcode c)

Zorgactiviteitcodec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZorgActiviteitCode

Een identifier waarmee een Zorgactiviteit wordt aangeduid.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Nederlandse_Zorgautoriteit
heeft superklassen
formal identifier c

Zorgproductc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZorgProduct

Een zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteiten met alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Nederlandse_Zorgautoriteit
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_652304_22/
heeft superklassen
social information object c
heeft subklassen
Dbc-zorgproduct c, Overig zorgproduct c

Zorgproductcodec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZorgProductCode

Een identifier waarmee een Zorgproduct wordt aangeduid. Het unieke nummer van een Zorgproduct bestaat uit negen posities. De code is opgebouwd uit een dbc-zorgproductgroepcode (zes posities) en een code voor het specifieke dbc-zorgproduct binnen een dbc-zorgproductgroep (drie posities).
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Nederlandse_Zorgautoriteit
heeft superklassen
formal identifier c

Zorgprofielc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZorgProfiel

Beschrijving van de aard, inhoud en globale omvang van de zorg die iemand nodig heeft; in het indicatiebesluit van het CIZ wordt het zorgprofiel aangegeven waartoe de cliënt behoort, zoals VG (sector verstandelijk gehandicapt) Wonen met begeleiding en intensieve zorg; afspraken over de precieze invulling van de benodigde zorg maakt de cliënt met de zorgaanbieder in het zorgplan.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-zorg#
heeft superklassen
care administrative information object c
heeft leden
GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding ni, GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding, ook begeleiding groep ni, GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding ni, GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering ni, GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering, ook begeleiding groep ni, GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verzorging en verpleging ni, GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verzorging en verpleging, ook begeleiding groep ni, GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging ni, GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging, ook begeleiding groep ni, GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding, ook begeleiding groep ni, LG Wonen met begeleiding en enige verzorging ni, LG Wonen met begeleiding en enige verzorging, ook begeleiding groep ni, LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging ni, LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging, ook begeleiding groep ni, LG Wonen met begeleiding en verzorging ni, LG Wonen met begeleiding en verzorging, ook begeleiding groep ni, LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015) ni, LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015), ook begeleiding groep ni, LG Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015) ni, LG Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015), ook begeleiding groep ni, LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging ni, LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging, ook begeleiding groep ni, LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging ni, LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging, ook begeleiding groep ni, LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum ni, LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding ni, LVG Wonen met begeleiding en verzorging ni, LVG Wonen met behandeling en begeleiding ni, LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep ni, LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding ni, VG (besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering ni, VG (besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering, ook begeleiding groep ni, VG Wonen met begeleiding en intensieve en intensieve verzorging ni, VG Wonen met begeleiding en intensieve en intensieve verzorging, ook begeleiding groep ni, VG Wonen met begeleiding en verzorging ni, VG Wonen met begeleiding en verzorging, ook begeleiding groep ni, VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging ni, VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging, ook begeleiding groep ni, VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging ni, VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging, ook begeleiding groep ni, VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragregulering ni, VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragregulering, ook begeleiding groep ni, VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg ni, VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg ni, VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging ni, VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding ni, VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging ni, VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging ni, VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging ni, ZGAUD Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging ni, ZGAUD Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging, ook begeleiding groep ni, ZGAUD Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging ni, ZGAUD Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging, ook begeleiding groep ni, ZGAUD Wonen met begeleiding en enige verzorging ni, ZGAUD Wonen met begeleiding en enige verzorging, ook begeleiding groep ni, ZGAUD Wonen met intensieve begeleiding en verzorging ni, ZGAUD Wonen met intensieve begeleiding en verzorging, ook begeleiding groep ni, ZGVIS Wonen met begeleiding en enige verzorging ni, ZGVIS Wonen met begeleiding en enige verzorging, ook begeleiding groep ni, ZGVIS Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015) ni, ZGVIS Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015), ook begeleiding groep ni, ZGVIS Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging ni, ZGVIS Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging, ook begeleiding groep ni, ZGVIS Wonen met intensieve begeleiding en verzorging ni, ZGVIS Wonen met intensieve begeleiding en verzorging, ook begeleiding groep ni, ZGVIS Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging ni, ZGVIS Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging, ook begeleiding groep ni

Zorgzwaartepakket identifierc terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZzpIdentifier

Een identifier om een bepaald Zorgzwaarte pakket (ZZP) aan te duiden.
heeft superklassen
identifier information object c
heeft leden
10VV ni, 1GGZ B ni, 1GGZ C ni, 1LG ni, 1LVG ni, 1SGLVG ni, 1VG ni, 1VV ni, 1ZGaud ni, 1ZGvis ni, 2GGZ B ni, 2GGZ C ni, 2LG ni, 2LVG ni, 2VG ni, 2VV ni, 2ZGaud ni, 2ZGvis ni, 3GGZ B ni, 3GGZ C ni, 3LG ni, 3LVG ni, 3VG ni, 3VV ni, 3ZGaud ni, 3ZGvis ni, 4GGZ B ni, 4GGZ C ni, 4LG ni, 4LVG ni, 4VG ni, 4VV ni, 4ZGaud ni, 4ZGvis ni, 5GGZ B ni, 5GGZ C ni, 5LG ni, 5LVG ni, 5VG ni, 5VV ni, 5ZGvis ni, 6GGZ B ni, 6GGZ C ni, 6LG ni, 6VG ni, 6VV ni, 7GGZ B ni, 7LG ni, 7VG ni, 7VV ni, 8VG ni, 8VV ni, 9VV ni, 9VV A ni, 9VV B ni, ZZPO ni, ZZPX ni

Zvw-indicatiec terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZvwIndicatie

Een Zvw-indicatie is een besluit waarin staat op welke zorg iemand recht heeft die valt binnen de kaders van de Zorgverzekerings Wet. Een Zvw-indicatie wordt aangevraagd door een huisarts, medische specialist of therapeut bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar bepaalt vervolgens de indicatie.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Zorgverzekeringswet
heeft superklassen
Indicatiebesluit c

ZZP codelijst (COD163)c terug naar Index of Index van klassen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163

Lijst met gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.
heeft superklassen
code list c

Data-eigenschappen

geconstateerd datumdp terug naar Index of Index data-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#geconstateerdDatum

De datum waarop een bepaald feit (bijvoorbeeld de waarde van een kwaliteit, zoals graad van een debubituswond) geconstateerd is.
heeft bereik
date

indicatie behandelingdp terug naar Index of Index data-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#heeftIndicatieBehandeling

Geeft aan of een indicatie inclusief behandeling is, of niet.
heeft bereik
boolean

indicatie dagbestedingdp terug naar Index of Index data-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#heeftIndicatieDagbesteding

Geeft aan of een indicatie inclusief dagbesteding is, of niet.
heeft bereik
boolean

klasse begeleiding groepdp terug naar Index of Index data-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#heeftKlasseBegeleidingGroep

heeft bereik
integer

klasse begeleiding individueeldp terug naar Index of Index data-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#heeftKlasseBegeleidingIndividueel

heeft bereik
integer

klasse persoonlijke verzorgingdp terug naar Index of Index data-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#heeftKlasseVerzorging

heeft bereik
integer

klasse verplegingdp terug naar Index of Index data-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#heeftKlasseVerpleging

heeft bereik
integer

Annotatie-eigenschappen

alt labelap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

creatorap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

definitionap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition

definition sourceap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#definitionSource

editor noteap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#editorNote

exact matchap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#exactMatch

exampleap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#example

has approximate z i b labelap terug naar Index of Index annotatie-eigenschappen

IRI: http://purl.org/ozo/onz-g#hasApproximateZIBLabel

Concrete Exemplaren

10VVni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-759

Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

1GGZ Bni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-860

Voortgezet verblijf met beleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

1GGZ Cni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-760

Beschermd wonen met begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

1LGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-820

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

1LVGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-780

Wonen met enige behandeling en begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

1SGLVGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-790

Behandeling in een SGLVG-behandelcentrum
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

1VGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-800

Wonen met enige begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

1VVni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-750

Beschut wonen met enige begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

1ZGaudni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-850

Wonen met begeleiding en enige verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

1ZGvisni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-840

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

2GGZ Bni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-862

Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

2GGZ Cni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-762

Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

2LGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-822

Wonen met begeleiding en enige verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

2LVGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-781

Wonen met behandeling en begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

2VGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-802

Wonen met begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

2VVni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-751

Beschut wonen met begeleiding en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

2ZGaudni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-852

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

2ZGvisni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-842

Wonen met begeleiding en enige verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

3GGZ Bni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-864

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

3GGZ Cni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-764

Beschermd wonen met intensieve begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

3LGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-824

Wonen met enige begeleiding en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

3LVGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-782

Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

3VGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-804

Wonen met begeleiding en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

3VVni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-752

Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

3ZGaudni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-854

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

3ZGvisni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-844

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

4GGZ Bni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-766

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

4GGZ Cni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-866

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

4LGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-826

Wonen met begeleiding en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

4LVGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-783

Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

4VGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-806

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

4VVni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-753

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

4ZGaudni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-856

Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

4ZGvisni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-846

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

5GGZ Bni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-768

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

5GGZ Cni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-868

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

5LGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-828

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

5LVGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-784

Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

5VGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-808

Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

5VVni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-754

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

5ZGvisni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-848

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

6GGZ Bni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-770

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

6GGZ Cni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-870

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

6LGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-830

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

6VGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-810

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

6VVni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-755

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

7GGZ Bni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-772

Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

7LGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-832

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

7VGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-812

(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

7VVni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-756

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met nadruk op begeleiding
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

8VGni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-814

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

8VVni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-757

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

9VVni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-758

Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

9VV Ani terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-190

Geriatrische revalidatiezorg
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

9VV Bni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-191

Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

aanbieden eten en drinkenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#aanbieden_eten_drinken

behoort tot
Voedselvoorkeuren c

andere afspraken levenseindeni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#anders_levenseinde

andere afspraken rondom levenseinde
behoort tot
Behandeling rond levenseinde c

andere afspraken toiletgangni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#anders_toiletgang

Andere afspraken rondom toiletgang.
behoort tot
Zorg rondom toiletgang c

anders eten en drinkenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#anders_eten_drinken

Andere afspraken rondom eten en drinken.
behoort tot
Voedselvoorkeuren c

bepaald eten en drinkenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#bepaald_eten_drinken

Voorkeuren voor bepaald eten en drinken.
behoort tot
Voedselvoorkeuren c

decubitus categorie 1ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#decubitus_categorie_1

Niet-wegdrukbare roodheid bij intacte huid.
behoort tot
Decubituscategorie c

decubitus categorie 2ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#decubitus_categorie_2

Excoriatie of blaar.
behoort tot
Decubituscategorie c

decubitus categorie 3ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#decubitus_categorie_3

Verlies volledige huidlaag, maar bot, pezen en spieren liggen niet bloot.
behoort tot
Decubituscategorie c

decubitus categorie 4ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#decubitus_categorie_4

Verlies volledige weefsellaag; bot, pees of spier zichtbaar.
behoort tot
Decubituscategorie c

gebruik incontinentiematerialenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#gebruik_incontinentiematerialen

Passend gebruik van incontinentiematerialen.
behoort tot
Zorg rondom toiletgang c

GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleidingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#7GGZ-B

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector GGZ, B-groep
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "3"^^integer

GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#7GGZ-B-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector GGZ, B-groep
klasse begeleiding groep dp "5"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "3"^^integer

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleidingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3GGZ-B

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector GGZ, B-groep
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "1"^^integer

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsreguleringni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#5GGZ-B

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector GGZ, B-groep
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#5GGZ-B-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector GGZ, B-groep
klasse begeleiding groep dp "5"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verzorging en verplegingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#6GGZ-B

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector GGZ, B-groep
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verzorging en verpleging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#6GGZ-B-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector GGZ, B-groep
klasse begeleiding groep dp "4"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4GGZ-B

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector GGZ, B-groep
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "3"^^integer

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4GGZ-B-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector GGZ, B-groep
klasse begeleiding groep dp "4"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "3"^^integer

GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3GGZ-B-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector GGZ, B-groep
klasse begeleiding groep dp "4"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "1"^^integer

hulp eten en drinkenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#hulp_eten_drinken

Gewenste hulp bij eten en drinken.
behoort tot
Voedselvoorkeuren c

hulp toiletgangni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#hulp_toiletgang

Benodigde hulp bij de toiletgang.
behoort tot
Zorg rondom toiletgang c

levensverlengende behandelingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#levensverlengende_behandeling

Wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals antibiotica, bloedproducten en preventieve medicatie.
behoort tot
Behandeling rond levenseinde c

LG Wonen met begeleiding en enige verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#2LG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

LG Wonen met begeleiding en enige verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#2LG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "6"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#5LG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "5"^^integer

LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#5LG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "7"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "5"^^integer

LG Wonen met begeleiding en verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4LG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

LG Wonen met begeleiding en verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4LG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "6"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#1LG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015), ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#1LG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "6"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

LG Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3LG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "3"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

LG Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015), ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3LG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "7"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "3"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#6LG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "6"^^integer

LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#6LG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "6"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "6"^^integer

LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#7LG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "6"^^integer

LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#7LG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Lichamelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "5"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "6"^^integer

lichamelijke handicapni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#GrondslagLG

behoort tot
Grondslag c

LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrumni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#1SGLVG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Licht verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "3"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "3"^^integer

LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleidingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#5LVG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Licht verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "2"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "5"^^integer

LVG Wonen met begeleiding en verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#1LVG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Licht verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "1"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

LVG Wonen met behandeling en begeleidingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#2LVG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Licht verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "1"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "6"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3LVG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Licht verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "1"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "6"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleidingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4LVG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Licht verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "2"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "5"^^integer

Modulair pakket thuisni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#mpt

Met het mpt kunnen verzekerden de zorg van één of meer Wlz-aanbieders thuis krijgen. Verzekerde kan er bij het mpt ook voor kiezen om bepaalde zorgvormen in natura van een Wlz-zorgaanbieder te ontvangen en de overige zorgvormen zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Bij het mpt spreken verzekerden met één of meer zorgaanbieders af welke zorgvormen door de zorgaanbieders worden geboden en welke zorg door mantelzorgers wordt verleend.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Zorginstituut_Nederland
behoort tot
leveringsvorm c

ondersteuning zelfstandige toiletgangni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ondersteuning_zelfstandige_toiletgang

Manieren waarop cliënt ondersteund kan worden om de toiletgang zoveel mogelijk zelfstandig uit te (blijven) voeren.
behoort tot
Zorg rondom toiletgang c

overige behandeling levenseindeni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#overige_behandeling_levenseinde

Behandeling omtrent levenseinde, niet zijnde: * reanimeren * levensverlengende behandeling zoals antibiotica, bloedproducten of preventieve medicatie * ziekenhuisopname
behoort tot
Behandeling rond levenseinde c

Persoonsgebonden budgetni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#pgb

Bij het pgb-Wlz ontvangt verzekerde een budget waarmee hij zelf zorg kan inkopen. Dat budget wordt niet overgemaakt naar de eigen bankrekening van verzekerde, maar wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd. Verzekerde kan vanuit dit budget betalingen laten doen aan zijn zorgverleners en moet hierover verantwoording afleggen aan het zorgkantoor.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Zorginstituut_Nederland
behoort tot
leveringsvorm c

psychische stoornisni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#GrondslagPSY

behoort tot
Grondslag c

psychogeriatrische aandoening of beperkingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#GrondslagPG

behoort tot
Grondslag c

reanimeren?ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#wel_niet_reanimeren

Wel of niet reanimeren?
behoort tot
Behandeling rond levenseinde c

Sector GGZ, B-groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#GGZ-B

behoort tot
Langdurige zorg sector c

Sector Lichamelijk gehandicaptni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#LG

behoort tot
Langdurige zorg sector c

Sector Licht verstandelijk gehandicaptni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#LVG

behoort tot
Langdurige zorg sector c

Sector Verpleging en verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#VV

behoort tot
Langdurige zorg sector c

Sector Verstandelijk gehandicaptni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#VG

behoort tot
Langdurige zorg sector c

Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatiefni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZGAUD

behoort tot
Langdurige zorg sector c

Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueelni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#ZGVIS

behoort tot
Langdurige zorg sector c

somatische aandoening of beperkingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#GrondslagSOM

behoort tot
Grondslag c

tijd en plaats eten en drinkenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#tijd_plaats_eten_drinken

Voorkeuren voor tijd en plaats van eten en drinken.
behoort tot
Voedselvoorkeuren c

Verblijf in een instellingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#instelling

Bij verblijf in een instelling gaat het om het wonen in een instelling met daarbij de zorg waarop verzekerde is aangewezen.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Zorginstituut_Nederland
behoort tot
leveringsvorm c

verstandelijke handicapni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#GrondslagVG

behoort tot
Grondslag c

VG (besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsreguleringni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#7VG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

VG (besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#7VG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "9"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

VG Wonen met begeleiding en intensieve en intensieve verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4VG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

VG Wonen met begeleiding en intensieve en intensieve verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4VG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "6"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "0"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

VG Wonen met begeleiding en verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3VG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "1"^^integer

VG Wonen met begeleiding en verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3VG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "6"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "1"^^integer

VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verplegingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#8VG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "3"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "7"^^integer

VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#8VG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "7"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "3"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "7"^^integer

VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#5VG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#5VG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "7"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragreguleringni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#6VG

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding individueel dp "6"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragregulering, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#6VG-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verstandelijk gehandicapt
klasse begeleiding groep dp "8"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "6"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

Volledig pakket thuisni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#vpt

Het volledig pakket thuis (vpt) wordt verleend door of onder verantwoordelijkheid van één Wlz-aanbieder. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale zorg aan verzekerde.
Is gedefinieerd door
http://purl.org/ozo/onz-g#Zorginstituut_Nederland
behoort tot
leveringsvorm c

voorkeur toiletgangni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#voorkeur_toiletgang

Voorkeuren en gewoontes van de cliënt ten aanzien van toiletgang
behoort tot
Zorg rondom toiletgang c

VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorgni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#10VV

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verpleging en verzorging
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "5"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "7"^^integer

VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorgni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#5VV

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verpleging en verzorging
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "3"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verplegingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#6VV

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verpleging en verzorging
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "3"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleidingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#7VV

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verpleging en verzorging
klasse begeleiding individueel dp "6"^^integer
klasse verpleging dp "3"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verplegingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#8VV

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verpleging en verzorging
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse verpleging dp "3"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "5"^^integer

VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4VV

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verpleging en verzorging
klasse begeleiding individueel dp "3"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "4"^^integer

VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#9BVV

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Verpleging en verzorging
klasse begeleiding individueel dp "4"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "5"^^integer

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliëntenni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#Wet_zorg_en_dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).
Is gedefinieerd door
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040632
behoort tot
healthcare law c

ZGAUD Wonen intensieve begeleiding en enige verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4ZGAUD

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "3"^^integer

ZGAUD Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4ZGAUD-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief
klasse begeleiding groep dp "7"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "3"^^integer

ZGAUD Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3ZGAUD

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse verpleging dp "3"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "7"^^integer

ZGAUD Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3ZGAUD-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief
klasse begeleiding groep dp "9"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse verpleging dp "3"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "7"^^integer

ZGAUD Wonen met begeleiding en enige verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#1ZGAUD

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "1"^^integer

ZGAUD Wonen met begeleiding en enige verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#1ZGAUD-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief
klasse begeleiding groep dp "8"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "1"^^integer

ZGAUD Wonen met intensieve begeleiding en verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#2ZGAUD

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "5"^^integer

ZGAUD Wonen met intensieve begeleiding en verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#2ZGAUD-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief
klasse begeleiding groep dp "9"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "7"^^integer
klasse verpleging dp "2"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "5"^^integer

ZGVIS Wonen met begeleiding en enige verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#2ZGVIS

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

ZGVIS Wonen met begeleiding en enige verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#2ZGVIS-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel
klasse begeleiding groep dp "5"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

ZGVIS Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#1ZGVIS

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel
klasse begeleiding individueel dp "3"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

ZGVIS Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015), ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#1ZGVIS-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel
klasse begeleiding groep dp "6"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "3"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "2"^^integer

ZGVIS Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4ZGVIS

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "6"^^integer

ZGVIS Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#4ZGVIS-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel
klasse begeleiding groep dp "7"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "6"^^integer

ZGVIS Wonen met intensieve begeleiding en verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3ZGVIS

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "3"^^integer

ZGVIS Wonen met intensieve begeleiding en verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#3ZGVIS-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel
klasse begeleiding groep dp "5"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "5"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "3"^^integer

ZGVIS Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorgingni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#5ZGVIS

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel
klasse begeleiding individueel dp "6"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "6"^^integer

ZGVIS Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging, ook begeleiding groepni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#5ZGVIS-G

behoort tot
Zorgprofiel c
heeft feiten
is about op Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel
klasse begeleiding groep dp "7"^^integer
klasse begeleiding individueel dp "6"^^integer
klasse verpleging dp "1"^^integer
klasse persoonlijke verzorging dp "6"^^integer

ziekenhuisopname?ni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#wel_niet_ziekenhuisopname

Wel of geen ziekenhuisopname.
behoort tot
Behandeling rond levenseinde c

zintuiglijke handicapni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#GrondslagZG

behoort tot
Grondslag c

ZZPOni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-999

Partnerverblijf
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

ZZPXni terug naar Index of Index concrete exemplaren

IRI: http://purl.org/ozo/onz-zorg#COD163-998

Onbepaald zorgzwaartepakket
behoort tot
Zorgzwaartepakket identifier c

Legenda terug naar ToC

c: Klassen
dp: Data-eigenschappen
ni: Concrete exemplaren

Dankbetuiging terug naar Index

De auteurs willen graag Silvio Peroni bedanken voor het ontwikkelen van LODE, een Live OWL Documentation Environment, welke in dit document wordt gebruikt voor het weergeven van de sectie met kruisverwijzingen, en Daniel Garijo voor het ontwikkelen van Widoco, het programma waarmee het sjabloon is gecreëerd welke is toegepast op dit document.