language nl

Verpleeghuiszorg - personeelsontologie

This version:
http://purl.org/ozo/vph-pers#/1.1.0
Latest version:
http://purl.org/ozo/vph-pers#
Revision:
1.1
Authors:
Marc Nieuwland
Download serialization:
JSON-LD RDF/XML N-Triples TTL
License:
https://mit-license.org
Visualization:
Visualize with WebVowl
Cite as:
Marc Nieuwland. Verpleeghuiszorg - personeelsontologie. Revision: 1.1. Retrieved from: http://purl.org/ozo/vph-pers#/1.1.0

Ontology Specification Draft

Abstract

Deze ontologie is ontwikkeld met het oog op de indicatoren personele samenstelling en basisveiligheid binnen het project KIK-V van Zorginstituut Nederland.

Verpleeghuiszorg - personeelsontologie: Overview back to ToC

This ontology has the following classes and properties.

Classes

Object Properties

Data Properties

Named Individuals

Cross reference for Verpleeghuiszorg - personeelsontologie classes, properties and dataproperties back to ToC

This section provides details for each class and property defined by Verpleeghuiszorg - personeelsontologie.

Classes

Adresc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Adres

Een adres is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats.
has super-classes
address c

Arbeidsongeschiktheidc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ArbeidsOngeschiktheid

Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. Dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan een lichamelijke of psychische oorzaak hebben.
has super-classes
internal quality c
is in domain of
AO percentage dp
is in range of
bijbehorende arbeidsongeschiktheid op

Arbeidsovereenkomstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ArbeidsOvereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, in dienst van een andere partij, de werkgever, tegen betaling van loon arbeid verricht. Een arbeidsovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden gesloten. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als aan een drietal voorwaarden is voldaan: * Er is sprake van het verrichten van ‘arbeid’; * Voor de verrichte arbeid wordt ‘loon’ betaald; * Er is een zekere ‘gezagsverhouding’ tussen werkgever en werknemer.
Is defined by
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/wat-staat-er-in-een-arbeidsovereenkomst
has super-classes
Werkovereenkomst c
has sub-classes
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd c, Arbeidsovereenkomst beroeps begeleidende leerweg c, Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd c, Oproepovereenkomst c

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijdc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd

Een arbeidsovereenkomst waarbij op het moment van aangaan van de overeenkomst het moment wordt overeengekomen waarop de overeenkomst eindigt.
Is defined by
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-09-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel667
has super-classes
Arbeidsovereenkomst c

Arbeidsovereenkomst beroeps begeleidende leerwegc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ArbeidsOvereenkomstBBL

Een arbeidsovereenkomst met een BBL-leerling. Deze wijkt wettellijk gezien af van een arbeidsovereenkomst doordat de ketenregeling niet van toepassing is. Daarnaast is er een afwijking in de bepaling van de transitievergoeding. Er is veel te vinden over BBL, maar wettelijke basis is nog niet gevonden.
Is defined by
https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/wat-je-moet-weten-over-het-bbl-contract
has super-classes
Arbeidsovereenkomst c

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijdc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ArbeidsOvereenkomstOnbepaaldeTijd

Een arbeidsovereenkomst waarbij op het moment van aangaan van de overeenkomst geen moment wordt overeengekomen waarop de overeenkomst eindigt.
Is defined by
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-09-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling9_Artikel667
has super-classes
Arbeidsovereenkomst c

Behandeling rond levenseindec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#BehandelingRondLevenseinde

Onderwerpen omtrent behandeling rond het levenseinde waarover beleidsafspraken met client kunnen worden gemaakt.
has super-classes
Overeenkomst onderwerp c
has members
levensverlengende behandeling ni, overige behandeling levenseinde ni, reanimeren? ni, ziekenhuisopname? ni

Beleidsafspraakc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#BeleidsAfspraak

Een overeenkomst waarbij de specifieke toepassing van een bepaald beleid wordt overeengekomen.
has super-classes
Overeenkomst c

Beschrijvingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#Description

has sub-classes
Functie (oud) c
is in range of
heeft beschrijving op

Clientc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Client

Rol van een persoon die zorg onvangt in een Verpleeghuis op basis van een Wlz indicatie.
has super-classes
patient in care c

code lijstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#CodeLijst

has super-classes
Kwaliteitswaarde c
has sub-classes
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

Contractomvangc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ContractOmvang

De omvang van een werkovereenkomst, uitgedrukt in de hoeveelheid werk (meestal in uren) die verricht moet worden in een periode (meestal een week). Voorbeeld: contractomvang is 36 uur per week.
has super-classes
abstract quality c
is in range of
heeft contractomvang op

Decubituscategorie codelijstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#DecubitusCategorieCodelijst

Lijst van categorieën om de ernst van een decubitus wond te categoriseren.
has super-classes
medical rating value c
has members
decubitus categorie 1 ni, decubitus categorie 2 ni, decubitus categorie 3 ni, decubitus categorie 4 ni

Decubitusgraadc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#DecubitusGraad

Beschrijving van de toestand van decubituswond op een bepaald tijdstip. Meestal volgens de Decubituscategorie codelijst volgens de V&VN Wondzorg definitie.
has super-classes
internal quality c

Decubituswondc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#DecubitusWond

Een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of van druk in samenhang met schuifkracht.
Is defined by
http://purl.org/ozo/vph-pers#
has super-classes
pathologic anatomical entity c

Eenheid van werkomvangc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#UnitOfWorkload

has members
FTE (36 uur per week) ni, FTE (40 uur per week) ni, Uren per week ni

EQF Kwalificatiewaardec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#EQFKwalificatie

Een kwalificatiewaarde volgens het Europees Kwalificatieraamwerk.
Is defined by
https://www.europass.nl/eqfnlqf/
has super-classes
Opleidingskwalificatiewaarde c
has members
Afgerond secundair onderwijs ni, Bachelor ni, Basisonderwijs ni, Beroepsgerichte post-secundaire opleiding ni, Doctor ni, Eerstegraads secundair onderwijs ni, Gedeeltelijk secundair of voortgezet onderwijs ni, Master ni

Functiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#OccupationalPositionRole

De functie zoals omschreven in een werkovereenkomst, welke indicatief is voor het soort werk dat verricht wordt in het kader van die overeenkomst.
has super-classes
has sub-classes
Zorgverlener (functie) c
is in range of
bijbehorende functie op, heeft functie op

Functie (oud)c back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Functie

De functie zoals omschreven in een werkovereenkomst, welke indicatief is voor het soort werk dat verricht wordt in het kader van die overeenkomst.
Is deprecated
true
has super-classes
Beschrijving c

Gewerkte periodec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#GewerktePeriode

Beschrijving van een periode waarin gewerkt is als onderdeel van een Werkovereenkomst. Aan de periode, aangeduid met startdatum en einddatum, wordt gekoppeld het aantal gewerkte uren in de periode.
has super-classes
labouring process c
is in range of
bijbehorende werkperiode op, heeft gewerkt op

Indicatiebesluitc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#IndicatieBesluit

Besluit van het CIZ waarbij beoordeeld wordt of en in welke omvang de verzekerde in aanmerking komt voor zorg.
Is defined by
http://purl.org/ozo/vph-g#Wet_Langdurige_Zorg
has super-classes
social information object c
has sub-classes
Wlz-indicatie c

Inhuurovereenkomstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#InhuurOvereenkomst

Een inhuurovereenkomst is per definitie geen arbeidsovereenkomst. Het gaat om een samenwerking waarbij een opdrachtnemer zichzelf als het ware verhuurt aan de opdrachtgever. Zaken die zijn vastgelegd in een inhuurovereenkomst: * Kwaliteit van het werk * Rapportage, facturatie en betaling * Eigendom van resultaten (zoals auteursrechten) * Aansprakelijkheid voor fouten * Vrijwaring voor claims van derden
has super-classes
Werkovereenkomst c

Kwalificatieniveauc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Kwalificatieniveau

Het kwalificatieniveau van een medewerker (gebaseerd op opleiding), van een functie (gebaseerd op de bijbehorende overeenkomst of vacaturetekst) of een opleiding (vastgesteld op basis van he niveau dat vereist is om de opleiding succesvol af te ronden).
has super-classes
Kwaliteit c

Kwaliteitc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#Quality

has sub-classes
Kwalificatieniveau c
is in domain of
kwaliteit van op
is in range of
heeft kwaliteit op

Kwaliteitswaardec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#QualityValue

has sub-classes
code lijst c
is in range of
heeft kwaliteitswaarde op

Medicatiereviewc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#MedicatieReview

Systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt, met name bij polyfarmacie (chronisch gebruik van vijf of meer medicijnen tegelijk), door de behandelend arts, apotheker en de patiënt zelf (en/of mantelzorger of andere verzorgenden) op basis van een periodieke gestructureerde, kritische evaluatie van de medische, farmaceutische en gebruiksinformatie; doel zijn onder meer afstemming van de farmacotherapeutische behandeling door artsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden op basis van de wensen, behoeften en ervaringen van de patiënt, te komen tot de keuze van het juiste middel, bevordering van juist gebruik van de medicijnen en verminderen van risico's op problemen gerelateerd aan het medicijngebruik.
Is defined by
http://purl.org/ozo/vph-pers#
has super-classes
investigation event c

Min-maxcontractc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#MinMaxContract

Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken: * U heeft een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn de garantie-uren. * U heeft een afspraak voor hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent. Voor de garantie-uren krijgt u altijd betaald, ook als uw werkgever u niet oproept om te komen werken. * U moet werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren. * Uw werkgever betaalt loon voor het totaal aantal uren dat u werkt. * U krijgt voor de uren boven de garantie-uren uitbetaald als u werkt. Dit geldt alleen voor de eerste 6 maanden dat u werkt. * Werkt u langer dan 6 maanden en bent u opgeroepen? Maar kunt u door een reden die voor risico van de werkgever komt toch niet werken? Dan heeft u recht op doorbetaling van uw loon. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het gaat om incidentele werkzaamheden of werkzaamheden die geen vaste omvang kennen. Bijvoorbeeld als u een werknemer vervangt bij ziekte. In dat geval heeft u recht op uitbetaling van de uren die u werkt. * Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u minder dan 15 uur per week werkt? Dan heeft u ieder keer dat de werkgever u oproept, recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u maar 1 uur werkt. * U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat u denkt dat uw vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.
Is defined by
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten
has super-classes
Oproepovereenkomst c

NLQF kwalificatiewaardec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NLQFKwalificatie

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Is defined by
https://www.nlqf.nl
has super-classes
Opleidingskwalificatiewaarde c
has members
Associate Degree ni, Bachelor ni, Doctoraat / Medisch specialist ni, MBO 3 ni, MBO 4 / Havo / Vavo-Havo ni, Master ni, VWO ni, Vmbo bb / MBO 1 ni, Vmbo kb, gl, tl / MBO 2 ni, instroom niveau ni

Nulurencontractc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NulUrenContract

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken: * U gaat aan het werk als uw werkgever u oproept. * U heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar u heeft geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt. * Uw werkgever betaalt alleen loon over de uren die u werkt. Deze afspraak moet op papier staan. De afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden dat u werkt. * Bent u langer dan 6 maanden in dienst? En bent u opgeroepen, maar u kunt niet werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt? Bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende werk is. Dan heeft u recht op doorbetaling van uw loon. Uw werkgever moet u ook doorbetalen als er werk is, maar u niet wordt opgeroepen. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval heeft u recht op uitbetaling van de uren die u werkt. * Iedere keer dat uw werkgever u oproept, heeft u recht op minimaal 3 uur loon. Ook als u maar 1 uur werkt. * U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat u denkt dat uw vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.
has super-classes
Oproepovereenkomst c

Nummeraanduidingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NummerAanduiding

Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Het is het samenstel van huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.
has super-classes
localizable place information object c
is in domain of
huisletter dp, huisnummer dp, huisnummertoevoeging dp, postcode dp

OCW Kwalificatiewaardec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#OCWKwalificatie

Kwalificatie volgens het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
has super-classes
Opleidingskwalificatiewaarde c
has members
associate degree ni, bachelor ni, basiseducatie 1 ni, basiseducatie 2 ni, basiseducatie 3 ni, doctoraat ni, havo ni, master ni, mbo 1 ni, mbo 2 ni, mbo 3 ni, mbo 4 ni, medisch specialist ni, ontwerper ni, vmbo bb ni, vmbo gl ni, vmbo kb ni, vmbo tl ni, vwo ni

ODB Kwalificatieniveauc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ODBKwalificatie

Het kwalificatieniveau van de zorgverleners geeft aan welk niveau aan kwaliteitseisen (middels opleiding en scholing) gesteld wordt aan de medewerkers c.q. functies die ingezet worden bij het leveren van zorg- en dienstverlening aan de cliënten. Het kwalificatieniveau wordt gebaseerd op basis van de arbeidsovereenkomst en inzet van de medewerker. De FWG-functieindeling kan gebruikt worden als leidraad voor het indelen op kwalificatieniveau. Leerling-medewerkes en stagiaries worden, als afzonderlijke categorieen, meegeteld bij het kwalificatieniveau waar zij voor opgeleid worden.
has super-classes
Opleidingskwalificatiewaarde c
has members
Behandelaar ni, Kwalificatieniveau 1 ni, Kwalificatieniveau 2 ni, Kwalificatieniveau 3 ni, Kwalificatieniveau 4 ni, Kwalificatieniveau 5 ni, Kwalificatieniveau 6 ni, Leerling ni, Overig zorgpersoneel ni

Ondernemingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#Business

has super-classes
has sub-classes
Verpleeghuis c

Opleidingskwalificatiewaardec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#EducationalLevelValue

has sub-classes
EQF Kwalificatiewaarde c, NLQF kwalificatiewaarde c, OCW Kwalificatiewaarde c, ODB Kwalificatieniveau c

Oproepcontract met voorovereenkomstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#OproepcontractMetVoorovereenkomst

Een oproepcontract met voorovereenkomst heeft de volgende kenmerken: * Als uw werkgever u oproept, beslist u zelf of u gaat werken. * Als u gehoor geeft aan de oproep, ontstaat een arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Voor elke periode waarin u werkt, krijgt u een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst. * De werkgever betaalt loon over de uren die u werkt. Bij 3 opeenvolgende contracten ontstaat een vast dienstverband. Ook krijgt u een vast contract als u langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad. Dit heet de ketenbepaling.
Is defined by
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten
has super-classes
Oproepovereenkomst c

Oproepovereenkomstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#OproepOvereenkomst

Er is sprake van een oproepovereenkomst Als u geen loon krijgt wanneer u niet werkt; Als het aantal uren werk niet is vastgelegd in een tijdvak van hoogstens een maand of hoogstens een jaar. En als u recht op loon ongelijkmatig (over dat tijdvak) is verspreid. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de ene maand 20 uur per week werkt en de maand erna 30 uur, en u ook die uren gelijk uitbetaald krijgt (en dus steeds verschillende beloond wordt). Werkt u een vast aantal uur per week, maand of jaar met een gelijkmatig loon maar heeft u ook aanwezigheidsdiensten, beschikbaarheidsdiensten of consignatiediensten? Er is geen sprake van een oproepovereenkomst als de uren worden vergoed of gecompenseerd met vrije tijd. Ook als u een bepaald aantal uren per jaar met uw werkgever heeft afgesproken, en u gelijkmatig over het jaar betaald krijgt heeft u geen oproepcontact (dit heet een jaarurennorm).
Is defined by
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten
has super-classes
Arbeidsovereenkomst c
has sub-classes
Min-maxcontract c, Nulurencontract c, Oproepcontract met voorovereenkomst c

Organisatiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#Organization

has sub-classes
Organisatorische Eenheid c

Organisatorische Eenheidc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#OrganisatorischeEenheid

Een groep binnen een organisatie die is gevormd ter behartiging van een specifieke organisatiedoelstelling.
Is defined by
https://www.kennisconsult.nl/begrippen/7968/
has super-classes
Organisatie c

Overeenkomstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#Agreement

has sub-classes
Beleidsafspraak c, Werkovereenkomst c
is in domain of
heeft opdrachtgever op, heeft opdrachtnemer op, overeenkomst van op
is in range of
heeft overeenkomst op

Overeenkomst onderwerpc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#AgreementSubject

Een lijst met onderwerpen waarover een overeenkomst kan gaan.
has super-classes
abstract particular c
has sub-classes
Behandeling rond levenseinde c

patient in carec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#PatientInCare

has sub-classes
Client c

Payrollovereenkomstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#PayrollOvereenkomst

De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.
Is defined by
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-09-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling11_Artikel692
has super-classes
Uitzendovereenkomst c

Personeelc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Personeel

Personeel is een groep, waarvan de leden personen zijn die beschikken over een Arbeidsovereenkomst, Oproepovereenkomst, Uitzendovereenkomst of een Inhuurovereenkomst.
has super-classes
group of humans c
has sub-classes
Personeel in loondienst c, Personeel niet in loondienst c

Personeel in loondienstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#PersoneelInLoondienst

Personeel in loondienst is een groep, waarvan de leden personen zijn die beschikken over een Arbeidsovereenkomst of Oproepovereenkomst.
has super-classes
Personeel c

Personeel niet in loondienstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#PersoneelNietInLoondienst

Personeel niet in loondienst (PNIL) is een groep, waarvan de leden personen zijn die beschikken over een Uitzendovereenkomst of Inhuurovereenkomst.
has super-classes
Personeel c

Stage-overeenkomstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#StageOvereenkomst

In geval van een stage-overeenkomst is er doorgaans niet tevens een arbeidsovereenkomst. De stagewerkzaamheden zijn vaak gericht op het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding, waardoor stagiaires meer zijn te vergelijken met studenten in plaats van met medewerkers die productief werk leveren. Normaal gesproken wordt er ook geen loon gegeven, maar hoogstens een onkostenvergoeding. De verhouding tussen stagiair(e) en stagegever, is echter doorgaans wel van dien aard dat er van een gezagsverhouding gesproken kan worden. Dat betekent voor de stagegever dat hij de regels over de arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en gelijke behandeling moet naleven tegen over de stageloper, als ware hij werkgever. Brengt een CAO een bijzondere regeling van arbeidstijden met zich mee, dan geldt deze in beginsel niet voor stagiaires, hoewel het de bedoeling kan zijn dat zij hier wel onder vallen.
has super-classes
Werkovereenkomst c

Uitzendovereenkomstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#UitzendOvereenkomst

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.
Is defined by
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-09-01#Boek7_Titeldeel10_Afdeling11_Artikel690
has super-classes
Werkovereenkomst c
has sub-classes
Payrollovereenkomst c

Verblijfsobjectc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#AccomodativeObject

Een verblijfsobject is een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.
has sub-classes
Vestiging c

Verpleeghuisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#NursingHomeOrganization

has super-classes
Onderneming c

Verpleegprocesc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NursingProcess

Het zorgproces dat plaatsvindt binnen een verpleeghuisorganisatie ter verzorging van een persoon, die als deelnemer in dit proces de rol client krijgt.
has super-classes
intentional process c
is in domain of
gerelateerd aan indicatie op
is in range of
is client binnen verpleegproces op

Verzuimperiodec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#VerzuimPeriode

Beschrijving van een periode (met start- en einddatum) waarin de overeengekomen arbeid volgens een werkovereenkomst deels of geheel niet is verricht. Het einde van deze periode kan beschreven worden met de laatste dag van de period (einddatum), of de eerste dag na afloop van de periode (hersteldatum). De hersteldatum ligt dus altijd één dag na de einddatum.
has super-classes
stative perdurant c
has sub-classes
Ziekteperiode c, Zwangerschapsverlof c
is in domain of
bijbehorende arbeidsongeschiktheid op
is in range of
bijbehorende verzuimperiode op, heeft verzuimperiode op

Vestigingc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Vestiging

Een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt.
Is defined by
https://www.kvk.nl
has super-classes
Verblijfsobject c

Vrijwilligersovereenkomstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#VrijwilligersOvereenkomst

Een overeenkomst over werkzaamheden die aan de volgende voorwaarden voldoen: * U bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting. * U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep. * De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
has super-classes
Werkovereenkomst c

Werkovereenkomstc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#WerkOvereenkomst

Een overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden.
has super-classes
Overeenkomst c
has sub-classes
Arbeidsovereenkomst c, Inhuurovereenkomst c, Stage-overeenkomst c, Uitzendovereenkomst c, Vrijwilligersovereenkomst c

Wlz-indicatiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#WlzIndicatie

Een besluit waarin staat welk recht iemand heeft op langdurige zorg.
Is defined by
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
has super-classes
Indicatiebesluit c
is in domain of
geeft recht op op
is in range of
gerelateerd aan indicatie op

Ziekteperiodec back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ZiektePeriode

Een ziekte priode is een verzuimperiode met ziekte als oorzaak van het verzuim.
has super-classes
Verzuimperiode c

Zorgdossierc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Zorgdossier

has super-classes
medical information object c

Zorgverlener (functie)c back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ZorgverlenerFunctie

Zorgverlener (functie) is een verzamelbegrip van alle functies (zoals omschreven in een werkovereenkomst) die geclassificeerd kunnen worden als een zorgverlenende functie. Met ander woorden: de persoon die een dergelijke functie uitoefent wordt geacht tenminste gedeeltelijk als taak te hebben beroepsmatig zorg te verlenen. Dit begrip behoeft nadere definitie.
has super-classes
Functie c

Zorgzwaartepakketcode (COD163)c back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163

Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.
has super-classes
code lijst c
is in range of
geeft recht op op
has members
10VV ni, 1GGZ B ni, 1GGZ C ni, 1LG ni, 1LVG ni, 1SGLVG ni, 1VG ni, 1VV ni, 1ZGaud ni, 1ZGvis ni, 2GGZ B ni, 2GGZ C ni, 2LG ni, 2LVG ni, 2VG ni, 2VV ni, 2ZGaud ni, 2ZGvis ni, 3GGZ B ni, 3GGZ C ni, 3LG ni, 3LVG ni, 3VG ni, 3VV ni, 3ZGaud ni, 3ZGvis ni, 4GGZ B ni, 4GGZ C ni, 4LG ni, 4LVG ni, 4VG ni, 4VV ni, 4ZGaud ni, 4ZGvis ni, 5GGZ B ni, 5GGZ C ni, 5LG ni, 5LVG ni, 5VG ni, 5VV ni, 5ZGvis ni, 6GGZ B ni, 6GGZ C ni, 6LG ni, 6VG ni, 6VV ni, 7GGZ B ni, 7LG ni, 7VG ni, 7VV ni, 8VG ni, 8VV ni, 9VV ni, 9VV A ni, 9VV B ni, ZZPO ni, ZZPX ni

Zwangerschapsverlofc back to ToC or Class ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ZwangerschapsVerlof

Zwangerschapsverlof is een verzuimperiode waarbij verleend verlof in het kader van zwangerschap de reden van verzuim is.
has super-classes
Verzuimperiode c

Object Properties

bijbehorende arbeidsongeschiktheidop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#bijbehorendeArbeidsOngeschiktheid

Verwijst naar de mate van arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van verzuim. De arbeidsongeschiktheid zelf is een 'quality' van een persoon. Deze persoon is 'deelnemer' in het proces van verzuim.
has domain
Verzuimperiode c
has range
Arbeidsongeschiktheid c

bijbehorende functieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#bijbehorendeFunctie

Verwijst naar een bepaalde functie. Wordt bijvoorbeeld gebruikt om de relatie aan te geven tussen een Werkovereenkomst en de functie die daarbij hoort.
has range
Functie c

bijbehorende openbare ruimteop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#bijbehorendeOpenbareRuimte

has range
public area c

bijbehorende verzuimperiodeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#bijbehorendeVerzuimPeriode

Een verzuimperiode is een periode waarin een persoon (gedeeltelijk) niet in staat was om werkzaamheden te verrichten. De relatie 'bijbehorende verzuimperiode' legt de relatie naar zo'n periode vanuit de Werkovereenkomst waarin de werzaamheden overeengekomen zijn, welke (gedeeltelijk) niet verricht kunnen worden.
has range
Verzuimperiode c

bijbehorende werkperiodeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#bijbehorendeWerkPeriode

Verwijst naar een gewerkte periode. Wordt gebruikt om de relatie aan te geven tussen een Werkovereenkomst en de uren die in een bepaalde periode zijn verricht als onderdeel van die overeenkomst.
has range
Gewerkte periode c

bijbehorende woonplaatsop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#bijbehorendeWoonplaats

has range
village or city c

geeft recht opop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#geeftRechtOp

Geeft aan op welke zorgzwaartepakket een Wlz indicatie recht geeft.

gerelateerd aan indicatieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#gerelateerdAanIndicatie

Geeft aan op welke Wlz-indicatie een verpleegproces is gebaseerd.
has domain
Verpleegproces c
has range
Wlz-indicatie c

heeft beschrijvingop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasDescription

Legt een relatie tussen een instantie en een beschrijving van die instantie
has range
Beschrijving c

heeft contractomvangop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftContractOmvang

Geeft de relatie aan tussen een werkovereenkomst en de omvang van die overeenkomst, bijvoorbeeld in aantal uren per week.
has range
Contractomvang c

heeft deelnemerop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasParticipant

Een relatie tussen een proces (perdurant) en een endurant die op enige manier betrokken is in dat proces.
is inverse of
neemt deel in op

heeft functieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftFunctie

De functie van een persoon die vervult wordt als onderdeel van een werkovereenkomst.
has range
Functie c

heeft gewerktop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftGewerkt

Verwijst naar een gewerkte periode. Wordt gebruikt om de relatie te leggen tussen een werknemer en de periode waarin deze heeft gewerkt in het kader van een Werkovereenkomst.
has range
Gewerkte periode c

heeft inputop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasInput

Geeft de input aan. Voorbeeld: een WLZ indicatie vormt de input voor het zorgproces van een client.

heeft kostenplaatsop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftKostenplaats

heeft kwaliteitop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftKwaliteit

Verwijst naar een kwaliteit.
has domain
spatio temporal particular c
has range
Kwaliteit c
is inverse of
kwaliteit van op

heeft kwaliteitswaardeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasQualityValue

Verwijst naar de waarde van een kwaliteitsmeting.

heeft lidop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasMember

Verwijst naar het lid van een verzameling.

heeft lokatieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#locatedIn

Een relatie tussen twee perdurants, het subject en de locatie waarin het subject zich geheel bevindt.
is inverse of
lokatie van op

heeft meeteenheidop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasUnitOfMeasure

Verwijst naar de meeteenheid van een meting.
has range
unit of measure c

heeft noemer kwaliteitswaardeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasDenominatorQualityValue

Verwijst specifiek naar de waarde van een kwaliteitsmeting die de noemer vormt van die meting.
has super-properties
heeft kwaliteitswaarde op

heeft onderwerpop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasSubject

Verwijst naar het onderwerp waarover iets gaat. Voorbeeld: een zorgdossier heeft_onderwerp client waarover het dossier gaat.

heeft opdrachtgeverop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftOpdrachtgever

Verwijst naar de entiteit die opdracht geeft waarover een overeenkomst gaat.
has domain
Overeenkomst c

heeft opdrachtnemerop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftOpdrachtnemer

Verwijst naar de entiteit die het op zich neemt de opdracht uit te voeren waarover een overeenkomst is gesloten. In het geval van een arbeidsovereenkomst verwijst deze naar de werknemer die zich verplicht de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
has domain
Overeenkomst c

heeft outputop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasOutput

Verwijst naar hetgeen voortkomt uit het subject.

heeft overeenkomstop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasAgreement

Legt een relatie tussen de eigenaar van een overeenkomst en die overeenkomst.
has sub-properties
heeft werkovereenkomst op
has range
Overeenkomst c
is inverse of
overeenkomst van op

heeft rolop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-g#hasRole

Verwijst naar de rol van een subject die op een bepaald moment in de tijd geldig is.

heeft teller kwaliteitswaardeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#hasNumeratorQualityValue

Verwijst specifiek naar de waarde van een kwaliteitsmeting die de teller vormt van die meting.
has super-properties
heeft kwaliteitswaarde op

heeft verzuimperiodeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftVerzuimPeriode

Geeft aan welke periode van verzuim (niet kunnen werken) een natuurlijk persoon heeft.
has super-properties
is participant in op
has domain
human c
has range
Verzuimperiode c

heeft vestigingop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftVestiging

is inverse of
vestiging van op

heeft werkovereenkomstop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftWerkOvereenkomst

Verwijst naar een Werkovereenkomst. Legt de relatie tussen de partijen die een Werkovereenkomst hebben gesloten en die Werkovereenkomst. Bijvoorbeeld de werkgever die een Werkovereenkomst heeft gesloten met een werknemer.
has super-properties
heeft overeenkomst op

is client binnen verpleegprocesop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#is_client_binnen_verpleegproces

has super-properties
neemt deel in op
has range
Verpleegproces c

kwaliteit vanop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#kwaliteitVan

Verwijst naar de houder van een zekere kwaliteit.
has domain
Kwaliteit c
is inverse of
heeft kwaliteit op

lokatie vanop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#locationOf

een relatie tussen twee endurants, een lokatie en een subject, waarbij het subject zich geheel bevindt binnen die lokatie.
is inverse of
heeft lokatie op

neemt deel inop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#participatesIn

Een relatie tussen een endurant en een proces (perdurant) waarbij de endurant op enige manier betrokken is in dat proces.
has sub-properties
is client binnen verpleegproces op
is inverse of
heeft deelnemer op

overeenkomst vanop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#agreementOf

Geeft van een overeenkomst aan wie de eigenaar is van die overeenkomst.
has domain
Overeenkomst c
is inverse of
heeft overeenkomst op

rol vanop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#roleOf

Geeft van een rol aan wie die rol vervult.

vestiging vanop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#vestigingVan

is inverse of
heeft vestiging op

Data Properties

AO percentagedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#aoPercentage

Het percentage waarvoor iemand niet in staat wordt geacht arbeid te verrichten. De waarde is altijd hoger dan 0[%] (dan is iemand immers niet arbeidsongeschikt) en 100[%] (equivalent aan geheel arbeidsongeschikt).
has domain
Arbeidsongeschiktheid c
has range
decimal

BSNdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftBSN

Het nummer waarmee ieder Nederlandse burger uniek geïdentificeerd kan worden.

has characteristics: functional

has super-properties
identifier dp
has range
string

einddatumdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#eindDatum

De datum waarop een interval eindigt.
has range
date

geboortenaamdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#birthname

De geslachtsnaam waarmee iemand geboren is
has range
string

gewerkte urendp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#gewerkteUren

Aantal uren dat gewerkt is binnen een bepaalde periode
has range
decimal

heeft datumdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftDatum

een datum die kenmerkend is
has range
date

hersteldatumdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#herstelDatum

De eerste dag waarop men weer gaat werken omdat er geen sprake meer is van geen of verminderde inzetbaarheid wegens ziekte, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer.
has range
date

huisletterdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftHuisletter

Een huisletter is een authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding. Het is de lettering van een adresseerbaar object

has characteristics: functional

has domain
Nummeraanduiding c

huisnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftHuisnummer

Een huisnummer is een authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding. Het is de nummering van een adresseerbaar object.

has characteristics: functional

has domain
Nummeraanduiding c
has range
integer

huisnummertoevoegingdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftHuisnummerToevoeging

Een huisnummertoevoeging is een authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding. Het is de toevoeging aan de nummering van een adresseerbaar object.
has domain
Nummeraanduiding c

identifierdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/dc/terms/identifier

Een kenmerk dat als doel heeft het gekenmerkte (uniek) te identificeren.
Is defined by
http://purl.org/dc/terms/
has sub-properties
BSN dp, KvK nummer dp, Vestigingsnummer dp

KvK nummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftKvkNummer

Elke onderneming of maatschappelijke activiteit1 krijgt in het Handelsregister één KvK-nummer. Dit KvK-nummer bestaat altijd uit 8 cijfers.

has characteristics: functional

has super-properties
identifier dp
has range
string

numerieke waardedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#numeriekeWaarde

De numerieke waarde van een zekere uitkomst.
has range
decimal

parttime factordp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#parttimeFactor

De factor van de contractomvang die de verhouding aangeeft tot een fulltime contract. Deze factor wordt gebruikt in de berekening van ziekteverzuim. Voorbeeld: - aantal contracturen is 18 uur/week - fulltime equivalent is 36 uur/week - parttime factor is 16/36 = 0,5

postcodedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftPostcode

De postcode is een coderingssystematiek zoals ontwikkeld en beheerd door PostNL. Een postcode is een niet-authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding.

has characteristics: functional

has domain
Nummeraanduiding c

startdatumdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#startDatum

De datum waarop een interval start
has range
date

Vestigingsnummerdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#heeftVestigingsNummer

Elke vestiging van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister heeft een uniek vestigingsnummer van 12 cijfers.

has characteristics: functional

has super-properties
identifier dp
has range
string

ziektepercentagedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ziektePercentage

Percentage waarvoor iemand ziek is in een bepaalde Ziekteperiode. Waarde is een getal van 0[%] t/m 100[%].
has range
decimal

Named Individuals

10VVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-759

Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

1GGZ Bni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-860

Voortgezet verblijf met beleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

1GGZ Cni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-760

Beschermd wonen met begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

1LGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-820

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

1LVGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-780

Wonen met enige behandeling en begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

1SGLVGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-790

Behandeling in een SGLVG-behandelcentrum
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

1VGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-800

Wonen met enige begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

1VVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-750

Beschut wonen met enige begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

1ZGaudni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-850

Wonen met begeleiding en enige verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

1ZGvisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-840

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

2GGZ Bni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-862

Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

2GGZ Cni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-762

Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

2LGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-822

Wonen met begeleiding en enige verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

2LVGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-781

Wonen met behandeling en begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

2VGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-802

Wonen met begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

2VVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-751

Beschut wonen met begeleiding en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

2ZGaudni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-852

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

2ZGvisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-842

Wonen met begeleiding en enige verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

3GGZ Bni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-864

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

3GGZ Cni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-764

Beschermd wonen met intensieve begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

3LGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-824

Wonen met enige begeleiding en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

3LVGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-782

Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

3VGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-804

Wonen met begeleiding en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

3VVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-752

Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

3ZGaudni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-854

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

3ZGvisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-844

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

4GGZ Bni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-766

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

4GGZ Cni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-866

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

4LGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-826

Wonen met begeleiding en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

4LVGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-783

Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

4VGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-806

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

4VVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-753

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

4ZGaudni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-856

Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

4ZGvisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-846

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

5GGZ Bni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-768

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

5GGZ Cni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-868

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

5LGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-828

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

5LVGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-784

Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

5VGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-808

Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

5VVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-754

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

5ZGvisni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-848

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

6GGZ Bni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-770

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

6GGZ Cni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-870

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

6LGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-830

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

6VGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-810

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

6VVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-755

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

7GGZ Bni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-772

Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

7LGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-832

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

7VGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-812

(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

7VVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-756

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met nadruk op begeleiding
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

8VGni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-814

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

8VVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-757

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

9VVni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-758

Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

9VV Ani back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-190

Geriatrische revalidatiezorg
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

9VV Bni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-191

Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

Afgerond secundair onderwijsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#EQF_4

belongs to
EQF Kwalificatiewaarde c

Associate Degreeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NLQF_5

belongs to
NLQF kwalificatiewaarde c

associate degreeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#associate_degree

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

Bachelorni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#EQF_6

belongs to
EQF Kwalificatiewaarde c

Bachelorni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NLQF_6

belongs to
NLQF kwalificatiewaarde c

bachelorni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#bachelor

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

basiseducatie 1ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#basiseducatie_1

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

basiseducatie 2ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#basiseducatie_2

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

basiseducatie 3ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#basiseducatie_3

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

Basisonderwijsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#EQF_1

belongs to
EQF Kwalificatiewaarde c

Behandelaarni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#KwalificatieniveauBehandelaar

Onderstaande lijst is een leidraad en is niet bindend: zorginstellingen kunnen zelf bepalen welk zorgpersoneel in welke categorie valt. 1) Medici: onder meer artsen, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten. 2) Paramedici: beroepskrachten op hbo-niveau die zelfstandig curatieve en preventieve zorg verlenen aan patiënten en/of cliënten, gericht op het verminderen van gevolgen op het functioneren door aandoeningen of beperkingen; voorbeelden van paramedici zijn fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, diëtisten, podotherapeuten, orthoptisten en MBB'ers. 3) Geestelijk behandelaars, bijvoorbeeld: GZ-psychologen, geestelijk verzorgers (bijv. Dominee) 4) Assistenten in bovenstaande categorieein
belongs to
ODB Kwalificatieniveau c

Beroepsgerichte post-secundaire opleidingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#EQF_5

belongs to
EQF Kwalificatiewaarde c

decubitus categorie 1ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#decubitus_categorie_1

Niet-wegdrukbare roodheid bij intacte huid.
belongs to
Decubituscategorie codelijst c

decubitus categorie 2ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#decubitus_categorie_2

Excoriatie of blaar.
belongs to
Decubituscategorie codelijst c

decubitus categorie 3ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#decubitus_categorie_3

Verlies volledige huidlaag, maar bot, pezen en spieren liggen niet bloot.
belongs to
Decubituscategorie codelijst c

decubitus categorie 4ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#decubitus_categorie_4

Verlies volledige weefsellaag; bot, pees of spier zichtbaar.
belongs to
Decubituscategorie codelijst c

Decubituscategorieni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#DecubitusScale

belongs to
medical classification system c

Doctorni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#EQF_8

belongs to
EQF Kwalificatiewaarde c

doctoraatni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#doctoraat

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

Doctoraat / Medisch specialistni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NLQF_8

belongs to
NLQF kwalificatiewaarde c

Eerstegraads secundair onderwijsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#EQF_2

belongs to
EQF Kwalificatiewaarde c

FTE (36 uur per week)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#fte_36

Full Time Equivalent, waarbij fulltime wordt gedefinieerd als 36 uur per week.
belongs to
Eenheid van werkomvang c
has facts
heeft noemer kwaliteitswaarde op week
heeft teller kwaliteitswaarde op uur
numerieke waarde dp "36"^^integer

FTE (40 uur per week)ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#fte_40

belongs to
Eenheid van werkomvang c
has facts
heeft noemer kwaliteitswaarde op week
heeft teller kwaliteitswaarde op uur
numerieke waarde dp "40"^^integer

Gedeeltelijk secundair of voortgezet onderwijsni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#EQF_3

belongs to
EQF Kwalificatiewaarde c

havoni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#havo

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

instroom niveauni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#InstroomNiveau

belongs to
NLQF kwalificatiewaarde c

Kwalificatieniveau 1ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Kwalificatieniveau_1

1) Zorghulp 2) Beroepskrachten in onder meer de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuis en gehandicaptenzorg die de eenjarige mbo-opleiding tot zorghulp hebben gevolgd en die met name hulp bij het huishouden zoals koken, afwassen en schoonmaken uitvoeren en eventueel verzorgenden en verpleegkundigen assisteren bij persoonlijke verzorging
belongs to
ODB Kwalificatieniveau c

Kwalificatieniveau 2ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Kwalificatieniveau_2

1) Helpende 2) Beroepskrachten in onder meer de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg en gehandicaptenzorg die de tweejarige mbo-opleiding tot helpende hebben gevolgd en die huishoudelijke en persoonlijke verzorging uitvoeren.
belongs to
ODB Kwalificatieniveau c

Kwalificatieniveau 3ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Kwalificatieniveau_3

1) Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg). 2) Verzorgenden die de opleiding tot verzorgende in de individuele gezondheidszorg hebben gevolgd of de deelkwalificatie voor verpleegtechnische handelingen hebben behaald, en die daardoor naast persoonlijke verzorging en eventuele hulp bij het huishouden ook verpleegtechnische handelingen mogen uitvoeren als injecteren, inbrengen van een katheter en wondverzorging; titelbescherming vanuit de Wet BIG
belongs to
ODB Kwalificatieniveau c

Kwalificatieniveau 4ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Kwalificatieniveau_4

1) MBO Verpleegkundige 2) Beroepsbeoefenaars in de individuele gezondheidszorg, die in opdracht van de arts handelingen verrichten op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging van zieken.
belongs to
ODB Kwalificatieniveau c

Kwalificatieniveau 5ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Kwalificatieniveau_5

In ODB niet meer in gebruik, maar opgenomen om 'oude' gegevens te kunnen verwerken.
belongs to
ODB Kwalificatieniveau c

Kwalificatieniveau 6ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Kwalificatieniveau_6

1) HBO verpleegkundige (Bachelor). 2) Beroepsbeoefenaars in de individuele gezondheidszorg, die in opdracht van de arts handelingen verrichten op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging van zieken.
belongs to
ODB Kwalificatieniveau c

Leerlingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#KwalificatieniveauLeerling

belongs to
ODB Kwalificatieniveau c

levensverlengende behandelingni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#levensverlengende_behandeling

Wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals antibiotica, bloedproducten en preventieve medicatie.
belongs to
Behandeling rond levenseinde c

Masterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#EQF_7

belongs to
EQF Kwalificatiewaarde c

Masterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NLQF_7

belongs to
NLQF kwalificatiewaarde c

masterni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#master

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

mbo 1ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#mbo_1

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

mbo 2ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#mbo_2

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

MBO 3ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NLQF_3

belongs to
NLQF kwalificatiewaarde c

mbo 3ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#mbo_3

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

mbo 4ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#mbo_4

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

MBO 4 / Havo / Vavo-Havoni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NLQF_4

belongs to
NLQF kwalificatiewaarde c

medisch specialistni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#medisch_specialist

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

ontwerperni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#ontwerper

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

Overig zorgpersoneelni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#KwalificatieniveauOverigZorgpersoneel

belongs to
ODB Kwalificatieniveau c

overige behandeling levenseindeni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#overige_behandeling_levenseinde

Behandeling omtrent levenseinde, niet zijnde: * reanimeren * levensverlengende behandeling zoals antibiotica, bloedproducten of preventieve medicatie * ziekenhuisopname
belongs to
Behandeling rond levenseinde c

reanimeren?ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#wel_niet_reanimeren

Wel of niet reanimeren?
belongs to
Behandeling rond levenseinde c

Uren per weekni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#Uren_per_week_unit

belongs to
Eenheid van werkomvang c
has facts
heeft noemer kwaliteitswaarde op week
heeft teller kwaliteitswaarde op uur
numerieke waarde dp "1"^^integer

vmbo bbni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#vmbo_bb

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

Vmbo bb / MBO 1ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NLQF_1

belongs to
NLQF kwalificatiewaarde c

vmbo glni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#vmbo_gl

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

vmbo kbni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#vmbo_kb

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

Vmbo kb, gl, tl / MBO 2ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NLQF_2

belongs to
NLQF kwalificatiewaarde c

vmbo tlni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#vmbo_tl

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

vwoni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#vwo

belongs to
OCW Kwalificatiewaarde c

VWOni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#NLQF_4+

belongs to
NLQF kwalificatiewaarde c

ziekenhuisopname?ni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#wel_niet_ziekenhuisopname

Wel of geen ziekenhuisopname.
belongs to
Behandeling rond levenseinde c

ZZPOni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-999

Partnerverblijf
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

ZZPXni back to ToC or Named Individual ToC

IRI: http://purl.org/ozo/vph-pers#COD163-998

Onbepaald zorgzwaartepakket
belongs to
Zorgzwaartepakketcode (COD163) c

Legend back to ToC

c: Classes
op: Object Properties
dp: Data Properties
ni: Named Individuals

References back to ToC

Add your references here. It is recommended to have them as a list.

Acknowledgements back to ToC

The authors would like to thank Silvio Peroni for developing LODE, a Live OWL Documentation Environment, which is used for representing the Cross Referencing Section of this document and Daniel Garijo for developing Widoco, the program used to create the template used in this documentation.