Organisatorisch

Organisatorische interoperabiliteit


Gewenste momenten van aanlevering #

De gegevensuitwisseling vindt plaats op het moment dat er een kostenonderzoek opgezet is. Dit is eens in de 3 tot 5 jaar. De laatste uitvraag dateert uit 2016 en de verwachting is dat de volgende uitvraag in 2023 zal zijn. Per kostenonderzoek is er één uitvraag die plaatsvindt nadat de jaarrekeningen zijn vastgesteld. De doorlooptijd voor beantwoording van de uitvraag zal maximaal twee maanden zijn. Voor mogelijke deel-kostenonderzoeken kan er gebruik gemaakt worden van de afspraken in dit basis uitwisselprofiel. Hierbij gaat het dan om een selectie van de informatievragen uit dit basisonderzoek. Wanneer er sprake is van nieuwe vragen in deze deelonderzoeken, gaat dit middels het beheerafspraken proces.

Gewenste moment van terugkoppeling #

Individuele terugkoppeling vindt plaats in het geval dat aangeleverde gegevens niet compleet zijn of incorrect. In dat geval neemt de NZa contact op met de betreffende zorgaanbieder. Het kostenonderzoek leidt eventueel tot aangepaste tarieven en/of beleidsregels. Na het vaststellen van de beleidsregels vindt geen individuele terugkoppeling meer plaats.

Looptijd #

De looptijd van het uitwisselprofiel is continu doorlopend tot het moment van wijziging.

Gewenste bewaartermijn #

Op dit moment bewaart de NZa de gegevens die de zorgaanbieders aanleveren ten behoeve van het kostenonderzoek. De gegevens worden bewaard zo lang de beleidsregels, die volgen uit het betreffende kostenonderzoek, in werking zijn. Hierbij wordt de wettelijke bewaartermijn in ogenschouw genomen van maximaal tien jaar. NB: Afhankelijk van de technische mogelijkheden en principes van KIK-V worden de afspraken rond de bewaartermijnen nog aangepast.

Afspraken bij vragen over kostenonderzoek of over hetgeen wordt uitgevraagd #

Bij elk kostenonderzoek wordt aangegeven op welke wijze contact opgenomen kan worden en met wie bij vragen over het kostenonderzoek en hetgeen wordt uitgevraagd. Vragen kunnen over het algemeen worden gesteld per e-mail of door contact op te nemen met de helpdesk (dit telefoonnummer wordt gedeeld).

Afspraken bij twijfels over de kwaliteit van gegevens #

De NZa neemt telefonisch of via mail contact op met zorgaanbieders die afwijkende data aanleveren. Het is dan mogelijk om nieuwe data aan te leveren. Mochten de afwijkingen blijven dan worden deze extreme waardes uitgesloten van het onderzoek.

In- en exclusiecriteria #

Inclusie: Sector WLZ, Exclusie: Gehandicaptenzorg, GGZ, WMO en ZVW

Inclusie voor de WLZ betreft alle zorgaanbieders waar minimaal één prestatie uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geleverd wordt zijn onderdeel van de uitvraag. Dit kader heeft betrekking op de prestaties zzp en vpt VV4-VV10. Zodra er dus één prestatie zzp en vpt VV4-VV10 is geleverd, worden alle kosten en productie aangeleverd. Voor deze afbakening geldt dat er gekeken wordt naar zorg in natura (ZIN) en NIET naar pgb.