Semantisch

Semantische interoperabiliteit


Algemeen #

Informatievragen Aggregatieniveau
Wat is het NZa-nummer van de organisatie? Organisatie
Heeft de organisatie meerdere NZa codes? Organisatie
Indien ja, welke NZa codes zijn dit? Organisatie
Doel en achtergrond
De NZa-code is gekoppeld aan de nacalculatie 2016. Bij het invullen van alle NZa codes van de organisatie wordt de volledige productie in het kostenonderzoek meegenomen
Wat is het KvK-nummer van de organisatie? Organisatie
Doel en achtergrond
Het KVK-nummer wordt uitgevraagd om het financiele jaarverslag van de organisatie te koppelen aan de ingevulde gegevens.
Wat is AGB code van de organisatie? Organisatie
Doel en achtergrond
Via de AGB-code(s) kan de NZa de Vektisdeclaraties koppelen aan het opgegeven NZa-code en zo de productieaantallen controleren.
Contactgegevens
Functie
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Doel en achtergrond
Bij specifieke vragen over hetgeen is aangeleverd neemt de NZa contact op met deze contactpersoon.

Personeel #

NZa 1.1 Wat is het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschapsverlof)?
Doel en achtergrond Aggregatieniveau
De NZa vraagt dit uit om de productiviteit per functieprofiel te kunnen meten (om in een volgende fase de tarieven te kunnen bepalen). Organisatieniveau
NZa 2.1 Aantal verloonde uren per kwartaal?
Doel en achtergrond Aggregatieniveau
Deze gegevens worden gebruikt als de bron van de kosten (de input van het kostprijsmodel). Vestiging
NZa 3.1 Wat is het totale bruto jaarsalaris? (vestigingsniveau)
NZa 3.2 Wat is het gemiddelde bruto jaarsalaris per FTE? (vestigingsniveau)
NZa 3.3 Salaris: Wat zijn de totale directe loonkosten voor personeel in loondienst
NZa 4.1 Sociale kosten:
Wat zijn de kosten die voortvloeien uit wettelijke dan wel sociale verplichtingen van de werkgever, die niet leiden tot rechtstreekse uitbetalingen door de werkgever aan het personeel, zoals betaalde (verzekerings-)premies in verband met ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen? Met betrekking tot personeel in loondienst.
NZa 4.2 Wat zijn de totale Personeel Niet In Loondienst (PNIL) kosten?
NZa 4.3 Andere personeelskosten:
Wat zijn alle personeel gerelateerde kosten uit de jaarrekening die niet verantwoord zijn onder salarissen en sociale kosten? Dit zijn de indirecte personeelskosten (reiskosten, studiekosten, etc.) en personeel gerelateerde kosten (kosten werving en selectie, etc.). Met betrekking tot personeel in loondienst.
Doel en achtergrond Aggregatieniveau
Deze gegevens worden gebruikt als de bron van de kosten (de input van het kostprijsmodel). Organisatie & vestiging

Algemene uitgangspunten #

De toepassing van jaar, kwartaal, maand

Kalenderdagen worden bepaald op basis van 1 jaar = 12 maanden, 1 maand = 30 dagen, 1 kwartaal = 90 dagen. Elke maand en elk kwartaal telt daarmee even zwaar mee in een berekening.

Uren omrekenen naar fte

Voor indicatoren en informatievragen waar het aantal fte berekend wordt geldt het volgende. Bij deze indicatoren worden het aantal uren berekend. Iedere afnemer van gegevens kan op basis van het totaal aantal uren zijn/haar eigen definitie van fte toepassen, zoals 36, 38 of 40 uur per week. Een afnemer kan op deze manier zelf het aantal (verloonde) fte berekenen.

Relaties tussen overeenkomsten, rollen en groepen

Voor de berekeningen met werkovereenkomsten en/of medewerkers worden de volgende definities en relaties gehanteerd: Ontologie Personeel

Toerekening naar de Wlz en cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 t/m VV10 (cliëntpopulatie):

Met betrekking tot de indicatoren is geen zuivere toerekening te maken naar de Wlz (cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 t/m VV10). Voor deze indicatoren wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamde verdeelsleutel. De verdeelsleutel wordt als separaat getal meegeleverd bij de uitkomst van de indicatoren waarvoor geen zuivere toerekening kan plaatsvinden. Voor de indicatoren waar dit toegepast moet worden, is in de functionele berekening de stap beschreven om de verdeelsleutel toe te passen. De functionele beschrijving van de verdeelsleutel voor deze indicatoren staat hier: klik hier

Gebruik van de organisatiestructuur en kostenplaatsstructuur (i.r.t. Prismant en Referentie Grootboekschema)

Zorgaanbieders hebben hun administratieve organisatie ingericht door middel van een kostenplaatsenstructuur (KP-structuur) en organisatorische eenheden structuur (OE-structuur). Deze structuren hebben een relatie met de echte organisatie, dat wil zeggen dat OE’s en KP’s gekoppeld zijn aan teams, vestigingen en locaties. Door middel van deze structuren is het mogelijk om bijvoorbeeld soorten kosten te groeperen. Bijvoorbeeld, alle personeelskosten van een specifieke vestiging. Voor de verschillende definities van kosten, dus bijvoorbeeld personeelskosten wordt in de verschillende indicatoren verwezen naar de grootboekrekeningschema’s van Prismant en het RGS gedaan.

Peildatum, meetmoment en meetperiode:

a. De peildatum betreft de dag op basis waarvan de indicator berekend wordt.

Bijvoorbeeld: Het aantal medewerkers met een arbeidsovereenkomst op 1 januari (peildatum) betreft het aantal medewerkers dat op 1 januari beschikte over een arbeidsovereenkomst.

b. Het meetmoment betreft het moment waarop een meting wordt gedaan en de indicator of informatievraag wordt berekend met de op dat moment beschikbare gegevens.

Bijvoorbeeld: Het aantal medewerkers met een arbeidsovereenkomst op 1 januari (peildatum) kan berekend worden op 1 februari (meetmoment).

c. De meetperiode betreft de periode waarover de indicator of informatievraag wordt berekend.

Bijvoorbeeld: Het aantal medewerkers dat in december (meetperiode) in dienst treedt kan berekend worden op 1 februari (meetmoment).

Benodigde gegevenselementen #

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om de informatievragen NZa te beantwoorden staan hier: klik hier

Eisen aan actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de data #

Gegevens worden uitgevraagd na goedkeuring van jaarrekeningen. Doordat de gegevens gecontroleerd worden voor de jaarrekening door accountants is dat voldoende zekerheid op betrouwbaarheid en volledigheid.

Aggregatieniveau #

Het aggregatieniveau is voor alle indicatoren m.b.t. zorgpersoneel op organisatie- of vestigingsniveau.

Termijn historie data #

Tot 3 jaar terug moeten de gegevens aangeleverd kunnen worden. De NZa gebruikt de historie voor trendanalyses.

Berekeningen #

Berekening van de informatievragen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de aggregatie naar het gewenste niveau.

Klik hier voor de functionele beschrijvingen NZa

Klik hier voor de technische beschrijvingen NZa (SPARQL’s)