Organisatorisch

Organisatorische interoperabiliteit #

Aanlevering #

U kunt in januari tot en met juni 2022 de kwaliteitsgegevens aanleveren over het jaar 2021.

Meetperiode #

De meting voor de indicatoren Basisveiligheid vindt plaats in de periode van 1 januari 2022 t/m 28 februari 2022.
De meetperiode voor de indicatoren Personeelssamenstelling is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

Bekendmaking #

De aan te leveren gegevens voor verslagjaar 2021 zijn uiterlijk 1 juli 2022 aangeleverd via het aanleverportaal van de gegevensmakelaar Desan. Desan zorgt ervoor dat de gegevens, met toestemming van de zorgaanbieder, worden doorgeleverd aan het Zorginstituut. Vervolgens worden de gegevens gepubliceerd (in overeenstemming met releaseafspraken voor model gegevensset KIK-V) via het ODB. Op de Transparantiekalender van het Zorginstituut staat beschreven wanneer welke indicatoren aangeleverd moeten worden. De openbare data, de transparantiekalender en de handboeken voor de zorgaanbieders worden gepubliceerd op www.zorginzicht.nl.

Terugkoppeling #

De volgende terugkoppeling volgt ten aanzien van de aangeleverde gegevens:

  • Een brief aan de zorgaanbieder met bevestiging van aanlevering gegevens door het Zorginstituut
  • Een analyse door het Zorginstituut ten aanzien van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens met name gericht op de volledigheid van de aanlevering. In de Stuurgroep Kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden de resultaten van de analyse gepresenteerd. Zorgaanbieders ontvangen per brief een samenvatting van de analyse. Indien gewenst kunnen zorgaanbieders de volledige analyse opvragen bij het Zorginstituut. NB: Dit is een analyse over de gehele aanlevering, dus niet per zorgaanbieder. Dit vindt plaats na aanlevering en publicatie in het ODB.
  • Verkenning naar draagvlak en mogelijkheden voor de organisatie van een jaarlijkse informatie dag voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg i.s.m. veldpartijen. Op deze dag kunnen zorgaanbieders geïnformeerd worden over het hoe, wat en voor wie kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut moeten worden aangeleverd en wat de zorgaanbieder er zelf mee kan. NB: De focus ligt op de kwaliteitsgegevens in het ODB, de meerwaarde en gebruiksmogelijkheden voor de zorgaanbieder. Deze jaarlijkse dag is nog in ontwikkeling.
  • In het aanleverportaal (van gegevensmakelaar Desan) zijn diverse validaties t.b.v. de kwaliteit van de gegevens ingebouwd, waaronder controles op de invoervelden. Deze validaties worden beschreven op de semantische laag van dit uitwisselprofiel.

In- en exclusiecriteria #

De uitvraag is bedoeld voor organisaties die onder onderstaande inclusiecriteria vallen (en daarmee gebonden zijn aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg);

1. Sector (type) #

Criteria Selectie
Inclusie Verpleging en verzorging
Exclusie Gehandicaptenzorg, GGZ en ‘Geen zorg’

2. Profiel (inclusiecriteria) #

Code Omschrijving
VV04 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreid wonen
VV05 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV06 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV07 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
VV08 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/ verpleging
VV09B Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
PTZ Beschermd verblijf met intensief palliatief-terminale zorg